Generalforsamling 2010 af Per Rye

 

Danmarks Vejlederforening holdt ordinær generalforsamling den 16. september i Vingsted.

 

I sin beretning kom formand Bo Svane Møller bl.a. ind på ændringer i foreningens medlemsskare (bl.a. kollektiv indmeldelse fra erhvervsvejlederne i Uddannelsesforbundet) som konsekvens af ændringer i lovgivningen. Han udtrykte endvidere glæde over, at foreningen har et godt og positivt samarbejde til mange sider, ligesom foreningen anser det for vigtigt at kunne afgive høringssvar ved ny lovgivning. I det hele taget er det konstruktive dialog vigtig, og formanden mærker tydeligt mediernes bevågenhed for vejledningen, de unge og foreningens holdninger. DVF arbejder på at være en forening, som kan samle vejledningsfaglige forhold.

 

Bo Svane Møller fandt, at vejlederen som konsekvens af den nye lovgivning er på vej fra at være den unges advokat til i (langt) højere grad at være en myndighedsperson, som også har med den unges økonomi at gøre. Også uddannelsesparatheden blev nævnt i denne forbindelse.

 

Formanden nævnede foreningens nye design og logo for hjemmeside og ”Vejlederen”. Han appellerede til, at uddannelsesvejlederne må stå sammen. ”Vejledningsfagligheden binder os sammen,” sagde han bl.a. Endelig omtalte formanden foreningen blad Vejlederen, som udsendes 8 gange årligt.

 

Der var efterfølgende meget kort debat om formandens beretning.

 

Herefter gennemgik forretningsføreren foreningens økonomi, der er velkonsolideret. Det fremtidige kontingent blev uændret 500 kr. for medlemskab incl. levering af Vejlederen. Et medlemskab uden Vejlederen koster fremover kun 120 kr.

 

Bestyrelsen fremlagde en række vedtægtsændringer – mest tilpasninger som en følge af udviklingen.

 

Moren Bjerregaard og Lisbeth Beckett blev genvalgt til bestyrelsen. Niels B. Andreasen ønskede at stoppe efter en længere års indsats for foreningen. Han blev takket af formanden.

Nyvalgt blev Inger Abel fra Jobcenter København. Som suppleanter valgtes Christa If Jensen, Niels B. Andreasen, Biørn Gad Hansen samt Helene Valgreen.

 

Som revisorer genvalgtes Ingolf Eide og Elsebeth Willumsen med Tage Larsen som revisorsuppleant.

I den efterfølgende debat blev bl.a. et netværk for kuratorer drøftet.

Læs hele formandens beretning, regnskab, diverse valg samt det officielle referat på www.dvf.nu