Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Carsten Koch-udvalgets rapport
  • Høringssvar om UEA
  • Svar fra Christine Antorini vedrørende kritik af Boston Consulting Group  

Carsten Koch-udvalgets rapport
I februar 2013 nedsatte regeringen Carsten Koch-udvalget med henblik på at udarbejde to udredninger vedrørende dels de forsikrede ledige og dels kontanthjælpsområdet. Baggrunden var vurderingen af behovet for en ny beskæftigelsesindsats bl.a. set i lyset af den 2-årige dagpengeperiode. Der blev sat fokus på tre spørgsmål: Hjælp til den ledige til varig beskæftigelse, en meningsfuld indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov, og styrket samarbejde mellem virksomheder og jobcentre.  

Vedrørende indsatsen overfor de forsikrede blev rapporten med ekspertgruppens anbefalinger fornyligt lækket og kommenteret i pressen. Danmarks Vejlederforening kom også i besiddelse af eksperternes anbefalinger. Officielt foregår der nu en lukket høringsrunde, hvor de store arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt kommunerne vil give deres kommentarer, inden anbefalingerne til Regeringens beskæftigelsesindsats bliver officielle.

Flere organisationer og politiske partier har, som det vil være bekendt, imidlertid allerede kommenteret ekspertgruppens anbefalinger. Danmarks Vejlederforening har gennemgået anbefalingerne og mener, der er flere gode forslag.

Fem overskrifter har ekspertgruppen givet forslagene til en ny arbejdsmarkedspolitik:
A. Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte
B. Målrettet brug af vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen
C. Styrket fokus på virksomhedernes behov
D. Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav
E. Ny tværgående organisering og interesseinddragelse

Danmarks Vejlederforening vil i det følgende kommentere de to første afsnit, som implicerer vej-ledningspolitiske og -faglige spørgsmål.

Ekspertgruppen foreslår i tidens ånd at den ledige skal have mere ansvar og øget valgfrihed. Jobcentre og a-kasser skal stille samtaler, rådgivning, jobsøgningsstøtte og andre aktiviteter til rådighed, der gør det muligt for den enkelte ledige at få en koordineret, sammenhængende og differentieret indsats. Danmarks Vejlederforening vil gerne støtte op om denne tankegang, men vi foreslår, at regeringen tager skridtet fuldt ud og opretter uvildige voksenvejledningscentre, som er uafhængige af jobcentre og a-kasser. Vi mener, vejledning og jobsøgningsstøtte til den enkelte kan foregå med større gennemslagskraft uden for de institutioner, som traditionelt har kontrolleret borgerne. Som minimum bør der stilles krav til medarbejdere om vejlederuddannelse i såvel jobcentre som a-kasser.

Ekspertgruppen peger endvidere på, at vejledning og opkvalificering skal bruges som et målrettet tilbud til ledige, der har lyst til at lære nyt, og som har mod på at gå i gang med et uddannelsesforløb. De nye rammer for vejledning og opkvalificering skal sikre, at aktiviteter uden klare effekter bliver erstattet af tilbud, der sikrer reelle kompetencer og jobrettet uddannelse. Der peges bl.a. på en forbedring af voksenlærlingeordningen, en uddannelsesret for ledige over 30 år og at der fortsat skal være en særlig indsats for unge. For ufaglærte unge under 30 år skal der i højere grad være fokus på uddannelse. Derfor skal jobcentrene have en skærpet pligt til at vejlede ufaglærte unge om deres uddannelsesmuligheder.

Danmarks Vejlederforening mener, det er rigtigt at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og satse på opkvalificering og ordinær uddannelse, der giver den ledige reelle kompetencer. Vi vil dog pege på, at hvis paradigmeskiftet skal lykkes for jobcentre og a-kasser, er der behov for flere professionelle vejledere, som er uddannet til den jobfunktion, de varetager dvs. har uddannet sig indenfor uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. 

Høringssvar om UEA
Danmarks Vejlederforening har afgivet høringssvar til Undervisningsministeriet om Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love. I høringssvaret skrev vi bl.a.:

“Med folkeskolereformen havde vi set frem til en udvidelse og nyudvikling af UEA, således at det fremover ville være et fag om karrierelæring hele vejen op gennem folkeskolen. I stedet er UEA med forslaget blevet endnu snævrere end det var i forvejen. Navnet Uddannelse og job signalerer hverken styrkelse af læring om karriere eller valgkompetence, hvilket der ellers er hårdt brug for. Der er brug for nytænkning af faget, således at det afspejler den virkelighed af mange forskellige muligheder og ikke-lineære veje, mange karrierer i dag er formet af. Hvordan kan man håndtere og reflektere over de mange karrieremuligheder, som nødvendigvis løbende medfører en række til- og fravalg i et livslangt læringsperspektiv? Det og mange andre brede spørgsmål bør adresseres i en nytænkning af UEA og benævnes Karrierelæring fremfor Uddannelse og job.”    

Svar fra Christine Antorini vedrørende kritik af Boston Consulting Group  
Danmarks Vejlederforening har været medunderskriver på et brev til uddannelsesordførerne fra UU Danmark, hvori vi stiller os særdeles kritiske over for The Boston Consulting Groups økonomiske analyse af vejledningssituationen. Læs undervisningsminister Christine Antorinis svar på foreningens hjemmeside: www.vejlederen.org. 

Vi ønsker alle et rigtig godt og vejledningsengageret år 2014. 

 

Mange hilsener fra forretningsudvalget: 

Stig Ravn, kasserer, Morten Bjerregaard, næstformand og Helene Valgreen, formand.