Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

 

 • Ny regering
 • Indkaldelse til Danmarks Vejlederforenings ordinære generalforsamling
 • Konkretisering af foreningens formål

 

Ny regering

Dagen efter valget d. 18. juni fløj disse spørgsmål garanteret igennem flere af os: Hvad venter os nu? Hvem bliver de nye ministre? Kommer der nye reformer? Eller ændringer af de tidligere reformer på uddannelsesområdet? Hvad vil det betyde for vejledningspraksissen, og dermed for vejlederens hverdag?

Spændingen fra den gang er nu udløst, og der skal herfra lyde et stort tillykke til de nye ministre. Danmarks Vejlederforening vil følge regeringen tæt og bidrage til, at alle fremover har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere, og at alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering. Vi ser frem til et godt samarbejde om at styrke vejledningen fremadrettet.

Der skal i første omgang herfra lyde en opfordring til Ellen Trane Nørby, Minister for børn, undervisning og ligestilling, om at bevare Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Et forum hvor medlemmer og repræsentanter for relevante organisationer, foreninger, myndigheder mv. drøfter forhold, der har betydning for uddannelses- og erhvervsvejledningen.

 

Indkaldelse til Danmarks Vejlederforenings ordinære generalforsamling

Onsdag d. 9. september kl. 15.00 til ca. 18.00 hos Uddannelsesforbundet, Nørre Farimagsgade 15,
1364 København K. Mødelokale 1.

Program:  

Kl. 15.00        Det er tiden til en vejledningsreform! - og ikke kun konsekvensændringer i halen på andre reformer.
Indlæg med efterfølgende diskussion ved Anders Ladegaard, UU Leder i UU Lillebælt og næstformand i UU Danmark

 
kl. 16.00        DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
6. Valg af formand
7. Valg af
     a. bestyrelse og suppleanter 
     b.  2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år          
8. Evt. 

 

Konkretisering af foreningens formål
Ved DVF´s årlige seminar i foråret påbegyndte bestyrelsen en konkretisering af foreningens formål. Hvert delmål under §2 beskrives, så det står tydeligt for foreningen og dens medlemmer hvordan bestyrelsen arbejder konkret med at opfylde formålet. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af dette år.

 §2. FORMÅL:
Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening.

Foreningen arbejder for: 

 • At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
 • At alle har adgang til livslang professionel vejledning
 • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
 • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
 • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
 • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
 • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
 • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen

 

God sommer!

På bestyrelsens vegne, Lis Brok-Jørgensen, konstitueret formand