Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Ekspertudvalgets anbefalinger set med vejledningsfaglige briller
 • Kalenderaktiviteter
 • Vejlederprisen
 • Medlemmernes inputs

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har igen haft lidt ændringer i posterne, da Charlotte Knagh Trojahn er tilbage som formand efter sin barsel, og Carla Tønder Jessing igen bestrider posten som næstformand. Carla vil fortsat repræsentere foreningen i de fora, hun hidtil har siddet med i.

Kommunernes Landsforening (KL) kom først i februar måned med uddannelsesudspillet “Godt på vej — alle unge skal med”. Her forslog KL, at der skulle etableres ét forberedende uddannelsestilbud, og at ansvaret for unge uden uddannelse skulle samles i landets 98 kommuner.  KL ønsker med dette udspil at skabe en enkel vej for de unge, der tager udgangspunkt i en dialog med den unge og forældrene om den enkeltes behov.  KL foreslår i den forbindelse, at en række lovgivninger tilpasses, så der stilles krav om, at kommunerne etablerer én kommunal indgang til visitation, vejledning og uddannelsesplanlægning til de forberedende uddannelsestilbud. DVF følger udviklingen her nøje og vil sætte fokus på vejledningskvaliteten i de mulige løsninger.

I DVFs bestyrelse er vi naturligvis også optaget af ekspertgruppens udspil om bedre veje til ungdomsuddannelse. Næstformand Carla Tønder Jessing har været foreningens repræsentant i følgegruppen, og har herunder skrevet en kommentar til udspillet.

Ekspertudvalgets anbefalinger set med vejledningsfaglige briller

Baggrund

Ekspertudvalget for bedre veje til ungdomsuddannelse fremlagde den 28. februar sine anbefalinger under stor minister- og mediebevågenhed. Forinden havde Politiken som optakt bragt et stort interview med statsministeren med titlen: “Vi har begået kollektivt uddannelsessvigt” (Politiken 27.2. 2017), hvori han ridser problematikken op om de 70.000 unge, der ikke opnår studie- eller erhvervskompetence, dem der “rammer betonloftet”, som det komplekse og uoverskuelige system efter folkeskolen kaldes. “Der er en shoppen ind og ud af alle mulige tilbud”, siger han i interviewet.

Hvordan ser anbefalingerne så ud? Vi vil først pege på det, vi ser som bekymrende og kritisk i anbefalingerne — og derefter de lovende og positive anbefalinger.

Bekymring for UUs fremtid   

De bekymrende forslag vedrører især UU, men også Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning:

UU foreslås lagt ind under en ny samlet kommunal ungeindsats, der skal samle vejledning og støtteforanstaltninger som SPS, SSP, PPR, læsevejledning mm. for unge op til 30 år. Intentionen er at samle og samtænke indsatsen for de ca. 20 % af en ungdomsårgang, som ikke kommer videre efter folkeskolen. På side 79 i Ekspertudvalgets rapport omtales UUs fremtid sådan: “Det anbefales, at den kommunale ungeindsats overdrages funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning og får ansvar for de unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro. Det betyder, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) nedlægges, idet den kommunale ungeindsats overtager funktionerne, og her vil den vejledningsprofession, som gennem mange år er opbygget i UU, fortsat være den bærende enhed.”

Under pressemødet efter Ekspertudvalgets fremlæggelse svarede formand Stefan Hermann på et spørgsmål, at “UU styrkes i en ny funktion, sammen med de øvrige støttefunktioner”. Set med vejledningsfaglige briller, rejser nedlæggelsen af UU som selvstændig enhed dog en række kritiske spørgsmål:

Hvordan tænkes UUs varetagelse af de vejledningsopgaver, der ikke har de ca. 20 % som målgruppe, herunder den kollektive vejledning i grundskolen, i fremtiden? Karrierevejledning af de såkaldt uddannelsesparate unge? Deltagelsen i grundskolens timeløse emne “Uddannelse og Job”?

Hvordan tænkes lovgivningen om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning ændret? Og hvordan bevares en vejledning, der er uafhængig af kommunal økonomi og sektorinteresser?

Hvordan tænkes professionaliseringen af vejledningen fortsat? Det tales i anbefalingerne om “lokal kapacitetsopbygning” i den kommunale indsats — dækker det over fortsat krav om formel uddannelse af vejlederne, eller at krav om formel, professionel kvalificering ophører?

Det er tankevækkende, at den vejledningsreform, der blev vedtaget i 2003, og som havde en OECD-anbefalet professionalisering af vejledningen i Danmark som baggrund, og som medførte etablering af uafhængige vejledningsinstitutioner som UU og Studievalg, gennem først EUD-reformen og nu anbefalingerne fra Ekspertudvalget risikerer at blive skudt tilbage til før 2003, hvad vejledning af børn og unge angår.

Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Ekspertudvalgets foreslår, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU). Ekspertudvalget ser åbenbart kun Dialogforum som et råd med fokus på vejledning af unge og er tilsyneladende ikke opmærksom på, at Dialogforum også har voksenvejledningsområdet, som er atomiseret og uoverskueligt, som et centralt fokus. Det vil derfor være en fejl at nedlægge det.

De lovende anbefalinger

I DVF ser vi følgende anbefalinger som lovende og fremsynede:

 • 95 % målsætningen skal fjernes og erstattes af en 100 % målsætning, hvor der opereres med, at omkring 10 % af de unge skal uddanne/kvalificere sig via arbejde, i erkendelse af, at ikke alle er i stand til at kvalificere sig gennem uddannelse, og vigtigt: for ikke at operere med 5 %, som vi ikke kan stille noget op overfor.
 • Der skal oprettes en ny Forberedende Uddannelse, som i tre linjer skal erstatte eller indoptage en lang række eksisterende forberedende tilbud: produktionsskole, KKU, OBU, egu, FVU og AVU. De bliver erstattet i den ny uddannelse i hhv. en produktionsskolelinje, en erhvervslinje og en almen linje, som beskrives og gennemføres i 2-3 kvalifikationsniveauer jf. den europæiske kvalifikationsramme. Varighed op til 2 år og med mulighed for tværgående skift. 
  Intentionen er, at den ny uddannelse vil gøre op med mængden af forberedende tilbud og give mere overskuelighed for de unge. Derudover, at det vil skabe et mere sammenhængende og inkluderende miljø.
  De forberedende tilbud, der ikke lægges ind her, er: STU, fri fagskoler, daghøjskoler, højskoler og TAMU.
 • Det foreslås også, at de unge får én kontaktperson tilknyttet gennem hele deres forløb.
 • Endelig ser det positivt ud, at der foreslås en sanering af lovgrundlaget, så der vedtages én rammelov for området, samt at finansieringsforholdene forenkles, så “kassetænkning” i kommunerne minimeres — eksempelvis skal den ny Forberedende Uddannelse være statsligt selvejende med kommunal medfinansiering.

Vi må nu vente på opfølgningen fra regeringen og de politiske forhandlinger herom i løbet af foråret. I DVF håber vi på en besindelse på betydningen af professionel vejledning.

Kalenderaktiviteter

Et lille udpluk af de aktiviteter, bestyrelsen siden sidst har repræsenteret foreningen ved. En fuldstændig liste kan ses i kalenderen.

Folketingets Undervisningsudvalg og Udvalget for Landdistrikter og Øer

afholdt onsdag den 1. februar 2017 kl. 13-16 høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser).

Referencegruppen for Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse

Rapport med Ekspertgruppens forslag: Fremlæggelse for Referencegruppen og pressemøde 28. februar 2017.

Vejlederprisen

Igen i år har vi i vejlederfeltet mulighed for at hædre en kollega eller en fagfælle, der gør en forskel inden for vejledning, uddannelse eller beskæftigelse, når Schultz uddeler Vejlederprisen d. 10. maj. Læs mere på Schultz’ hjemmeside om kriterier og proces. Deadline er d. 3. april.

Medlemmernes inputs

Bestyrelsen holder møde næste gang d. 30. marts, hvor vi bl.a. skal snakke om konkret medlemsrekruttering. Har du kommentarer eller inputs til temaet, hører vi meget gerne fra dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Med venlig hilsen

Charlotte Knagh Trojahn (formand), Carla Tønder Jessing (næstformand) og bestyrelsen