Dette nyhedsbrev indeholder nyheder om:

  • Nyt fra bestyrelsen
  • Bestyrelsens aktiviteter: Høringssvar
  • Bestyrelsens aktiviteter: Interviews, møder og konferencer
  • Beretninger fra vejledningsområderne ved bestyrelsesmedlemmer
  • Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Nyt fra bestyrelsen

Den 12.-13. april afholdt vi et fællesseminar for de to bestyrelser i hhv. Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF) og Danmarks Vejlederforening (DVF). Som I ved, har vi det sidste års tid drøftet en mulig sammenlægning af de to foreninger, fordi det vil styrke arbejdet med at gøre vejledningen synlig og indsatsen for at øve indflydelse på politiske beslutninger om vejledning. I efteråret 2017 nedsatte vi en arbejdsgruppe, der har mødtes nogle gange, og som har udarbejdet udkast til fælles vedtægter, forretningsorden og beslutningsgrundlag.

På seminaret arbejdede de to bestyrelser i fællesskab med disse udkast og aftalte det videre arbejde frem mod den sammenlægning, som vi håber, kan blive en realitet ved årsskiftet 2020.

Bestyrelsens aktiviteter: Høringssvar

Siden sidste nyhedsbrev har vi igen sendt høringssvar på en række lovforslag. De to vigtigste skal nævnes her:

  1. Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning)
  2. Høring over bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

I kan finde vores høringssvar på vores hjemmeside: Høringssvar fra Danmarks Vejlederforening

Bestyrelsens aktiviteter: Interviews, møder og konferencer

Medlemmer af bestyrelsen har som vanligt deltaget i mange møder og konferencer. Her vil jeg nævne følgende:

Formanden blev interviewet til Landsforeningen Ligeværds nyhedsbrev om DVFs FGU-høringssvar, i forbindelse med, at Ligeværd afholder en FGU-konference den 23.4.2018.

Formanden var inviteret til et møde i Psykiatrifonden sammen med næstformanden fra UUVF om mulige samarbejdsområder, særligt ift. EUD-elever med psykiske vanskeligheder.

Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i Dialogmøde i Folkehøjskolernes Forening i Århus bl.a. med et rigtig spændende kritisk oplæg af Rasmus Willig om krav om individuel robusthed og om individuelt pres versus strukturel kritik. Der var ligeledes et tankevækkende indlæg fra et ungepanel, der illustrerede internaliseringen af konkurrencestatstænkningen.

Formanden deltog i konferencen “Fremtiden er digital – Hvordan får vi pigerne med til at skabe den?”, som Styrelsen for it og læring havde indbudt til i Nationalmuseets Festsal, København. Konferencen pegede på vigtige barrierer i forhold til kønslighed i valg af it-uddannelser.

Beretninger fra vejledningsområderne ved bestyrelsesmedlemmer

I UU-verdenen er det forberedende arbejde med den sammenhængende Kommunale Ungeindsats og FGU i gang. Det vil betyde forandringer i UU-vejledernes hverdag. Hvor stor en forandring det bliver, vil nok være forskelligt, alt efter hvordan man lokalt vælger at udmønte lovgivningen. Indenfor grundskolevejledningen er vi i gang med den første årgang, der skal lave studievalgsportfolie, og den samme årgang er de første, der skal vurderes efter de nye optagelseskrav til ungdomsuddannelserne.

Fra VEU-området: Via Trepartsaftalen i efteråret er det blevet besluttet at lukke de 13 VEU-centre senest ved udgangen af dette år. I VEU-center Hovedstaden og Bornholm har centerrådet besluttet, at medarbejderne i sekretariatet siges op til fratrædelse ved udgangen af 2018. Andre VEU-centre lukker før, f.eks. Nordsjælland, der har opsagt alle medarbejdere til sommer. Hvis sekretariaterne i de forskellige VEU-centre i løbet af året står uden ansatte, er det værtsskolernes (den skole, som VEU-centret ligger på) ansvar at køre det året ud. Det er også aftalt med Undervisningsministeriet, at veucenter.dk og de lokale undersider holdes opdateret hele 2018 og lukker 31.12. Der er ingen samlet instans, der overtager VEU-centrenes arbejde. Noget bliver overladt til sig selv. Andet bliver delt ud på andre instanser, bl.a. overtages vejledningen af ansatte og virksomheder af eVejledningen.

I kan læse mere om Christina Raths vurdering af ændringerne i referatet af bestyrelsesmødet den 12. april 2018.

Medlemmernes input og møder med bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen holder næste møde den 8. juni i København. Har du ris, ros eller noget, du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis I er en gruppe vejledere, der gerne vil mødes lokalt med et bestyrelsesmedlem og drøfte vejledningsspørgsmål og foreningens arbejde: Kontakt os, så vi kan arrangere et møde.

 

Mange forårshilsner fra

Carla Tønder Jessing (formand) og bestyrelsen