Nyhedsbrev 11 2010
 
Indhold: 
L194 vedtaget
Genopretningsplanen og livslang læring
Anbefalinger om den fremtidige voksenvejledning
Ansøg om midler til egu-projekter i forbindelse med projektet ’Sæt skub i egu! 2.0’ 
undefined

 

NYHEDSBREV 11-2010

 af formand Bo Svane Møller 

L194 vedtaget 
Torsdag den 3. juni 2010 vedtog Folketinget L194 endeligt og Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love (Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v.)

Loven betyder, at en lang række af vejledere landet over får nye arbejdsopgaver, og at hele vejledningen og uddannelsessystemet skal i arbejdstøjet med at få den nye lov implementeret.
 

Loven forskriver, at vejledningen omprioriteres og afbureaukratiseres.

Lovens bekendtgørelser er under udarbejdelse og forventes snart at være tilgængelige for alle, der skal arbejde med den nye lov.
 Et kardinalpunkt i ungdomsuddannelsespolitikken er det nye krav om at være i uddannelse eller i beskæftigelse med udsigt til uddannelse. Danmarks vejlederforening (DVF) noterer sig, at foreningens kritikpunkter omkring vurderingen af uddannelsesparathed ikke har vundet genklang hos politikerne!

Foreningen vil dog her med sit nyhedsbrev opfordre til, at der udformes vejledninger på www.ug.dk i de 3 vurderingspunkter for uddannelsesparathed, som kan præsentere enkelte elementer for de unge og deres forældre samt andre brugere af uddannelsesportalen, som kan vise parametre for, hvad det vil sige at være uddannelsesparat på de forskellige uddannelsestyper, henholdsvis erhvervs- og gymnasiale uddannelser. 
 

Det er dog værd at bemærke redegørelsen fra regeringens rejsehold, der skulle give et 360-graders serviceeftersyn af den danske folkeskole.

De siger bl.a.: ” Folkeskolens afgangsprøver skal moderniseres i forlængelse af revisionen af fagenes mål og indhold. Afgangsprøven skal fremover teste de unges uddannelsesparathed”. Videre siger de: ”Afgangsprøvernes resultater fremover (skal) være afgørende for, om man kan optages til en given ungdomsuddannelse herunder også erhvervsuddannelse.
Dette vil motivere eleverne til løbende at anstrenge sig for at opnå det bedste resultat.”Dette forslag ligger tæt op ad det, DVF, Børne- og Kulturchefforeningen m.fl. har foreslået.
 
I forbindelse med loven etableres E-vejledningen, og DVF ser frem til, at det nye værktøj søsættes. Med foreningens fokus på at sikre, at vejledning i Danmark varetages af uddannede vejledere, venter foreningen spændt på udformningen af denne portal.

Samtidig kommer etableringen af E-vejledningen efter en stor offentlig debat om at kunne etablere flere offentlige, internetbaserede arbejdspladser i Udkants-Danmark, da der her vil være tale om en institution, som med fordel vil kunne forankres i flere af Danmarks regioner.
  


Genopretningsplanen og livslang læring
 

Først kom ungepakkerne, som grundlæggende ændrede uddannelsesvejledning på ungeområdet. Retorikken blev strammet op med uddannelsespligt i stedet for uddannelsesret, og der er blevet indført økonomiske sanktioner som yderligere ”motivation” for de unge.

Tanken her er jo, at færre penge vil motivere de unge i uddannelse. Så kan det undre, at man i genopretningsplanen vil skære i ydelserne til skolepraktik og på produktionsskoleydelsen, hvis man anerkender, at der er en motivation i den økonomi, de unge har.
 

Det skal blive sværere at komme på produktionsskole med den begrundelse at: ”Det er normalt ikke nødvendigt, at unge, der skifter mellem to ungdomsuddannelser, i den mellemliggende periode behøver gå på en produktionsskole for at få styrket sin uddannelsesparathed”.

De unge, der i fremtiden ryger ud af ungdomsuddannelserne, er jo pr. definition uddannelsesparate; det er de jo vurderet til at være, så de har ikke behov for yderligere opkvalificering.

Det bør da give ny næring til debatten om vurderingen af uddannelsesparathed.
 Ændringen af befordringsstøtten kan meget vel også få konsekvenser for gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne.

Alle erhvervsuddannelser bliver ikke udbudt på de lokale uddannelsesinstitutioner, så de unge må køre langt for at få deres ungdomsuddannelse.
Der bliver også ændringer i tilskuddet til de frie grundskoler og efterskolerne, som meget vel kan få store konsekvenser for de enkelte skoler og deres elever. 

Bare ved disse eksempler kan man se, at genopretningsplanen og ungepakkerne modsiger hinanden og alt andet lige gør det sværere at nå 95 %-målsætningen, som burde være en stor del af grundlaget for fremtidig økonomisk vækst. ”Det er afgørende, at flere voksne på arbejdsmarkedet løbende deltager i voksen- og efteruddannelse, og at kompetenceudvikling i virksomhederne styrkes.

Det gælder, uanset hvilket job man bestrider. Mange, især ufaglærte, ældre medarbejdere, læse- og skrivesvage samt tosprogede, deltager enten slet ikke i voksen- og efteruddannelse eller meget mindre end andre grupper på arbejdsmarkedet. Og mange virksomheder investerer ikke nok i en systematisk kompetenceudvikling af deres medarbejdere.

Det gælder især de små og mellemstore virksomheder..” (Danmarks strategi for livslang læring, UVM 2007)
 Med ovenstående in mente er det uforståeligt, at man med genopretningsplanen øger egenbetalingen til almen voksen- og efteruddannelsen, endda med begrundelsen for at øge gennemførelsesprocenten, skal der være mindre frafald.

Logikken er: ved færre tilmeldte kommer der færre igennem, men procenten bliver højere. 
 

Tilskuddet til folkehøjskolernes korte kurser bliver også reduceret. Her rammes ikke kun de korte kurser. Da de er en stor del af indtægtsgrundlaget, vil mange skoler lukke, og det vil ramme kulturen og folkeligheden i  baglandet (også kaldet Udkants-Danmark) hårdt.  

Anbefalinger om den fremtidige voksenvejledning      
(Indhold - Fjernet efter henvendelse fra UVM -  opfølgning kommer senere)

Ansøg om midler til egu-projekter i forbindelse med projektet ’Sæt skub i egu! 2.0’ 

Kommuner og andre relevante aktører får nu mulighed for at ansøge om midler til lokalt forankrede egu-projekter. 

I samarbejde med Undervisningsministeriet sætter KL nu endnu mere skub i erhvervsgrunduddannelsen (egu) med projektet ”Sæt skub i egu! – 2.0”.  

Projektet løber over perioden fra 2010 til udgangen af 2012 og er en fortsættelse og videreudvikling af forløberen, ’Sæt skub i egu!’, der blev afviklet i perioden 2007-2009. Projektets formål er at øge kendskabet til egu, samt at understøtte udviklingen af metoder og organiseringsformer i det lokale arbejde med uddannelsen.  

Disse målsætninger skal nås gennem en række delaktiviteter: Igangsættelse og medfinansiering af 20 lokale egu-projekter.  Informationskampagne om egu.  Etablering af et fagligt miljø med afholdelse af landsdækkende konferencer, landsmøder for egu-fagfolk.  Opdatering og videreudvikling af inspirationsmaterialet, samt andet brugbart egu-materiale.  Udarbejdelse af effekt-analyse af egu, der skal øge den fælles viden om egu og dokumentere de effekter, uddannelsen har for de unge, der påbegynder den.  Læs mere om projektet og hent materialet til projektudbuddet på www.kl.dk/egu.   

Kontaktpersoner i KL: Konsulent Niels Bjerrum, tlf. 3370 3840, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og konsulent Jakob Sloth Petersen, tlf. 3370 3252, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..   


Links: Nyt fra Ligeværd - sådan klages over afgørelser i STU/USB sager : 
http://www.vejlederen.org/news.php?item.434
 

Kommunerne må kræve praktikpladser:
http://www.vejlederen.org/news.php?extend.438 

Kortlægning af efterskolernes vejledning: 
http://www.vejlederen.org/news.php?item.432