Danmarks Vejlederforenings bestyrelse har skrevet til alle partiers uddannelsesordførere med en opfordring om at bevare professionaliteten i vejledningen af unge. Dette skal ses på baggrund af regeringens udspil Tro på dig selv — det gør vi, som blev lanceret 10. maj. Med udspillet nedlægges UU, og Danmarks Vejlederforening er derfor bekymret for kvaliteten af den vejledning, de unge fremover vil få. 

Læs hele henvendelsen her på hjemmesiden: Opfordring til at bevare professionaliteten i vejledningen af unge

Nedenstående tekst blev 15. maj 2017 sendt til uddannelsesordførere fra samtlige partier.

Vi skriver til dig, fordi Regeringen den 10. maj meldte ud, at der vil komme et udspil inden sommerferien til nye ordninger af de forberedende tilbud til unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

I forslaget om en fælles kommunal ungeindsats indgår dels et forslag om at nedlægge UU som selvstændig institution, dels at der skal ske en kvalificering af medarbejderne i ungeindsatsen, men det fremgår ikke, hvilken kvalificering, der tænkes på eller i hvilket regi.

Vejledningen af de unge er kernen i ungeindsatsen. Det er den sammenhængende vejledning om den unges liv, løbebane og valg, der skal binde ungeindsatsen sammen. I udspillet kaldes målet for dette den unges karrierelæring. Der indgår også et forslag om, at de unge skal have tilknyttet en personlig kontaktperson, der kan følge og støtte dem i deres gennemførelse af et forberedende tilbud på vejen mod ungdomsuddannelse eller job, dvs. en kvalificeret vejledningsindsats.

Både den sammenhængende ungeindsats og opgaverne som kontaktperson fordrer en kvalificering af de udøvende medarbejdere i lighed med den vejlederuddannelse (på diplomniveau), som er et krav til UU-vejledere. Medarbejderne i ungeindsatsen repræsenterer mange forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde, hvilket er en styrke i relation til specialviden, men arbejdet kræver desuden en professionel viden om vejledningstilgange, -begreber og -metoder som et fælles grundlag for arbejdet. En kommunalisering af kvalificeringen risikerer at nedprioritere en fælles, professionsbaseret og uafhængig kvalificering af medarbejderne.

Vi opfordrer dig derfor til at arbejde for, at der fortsat stilles krav om formel og professionel kvalificering af vejlederne i ungeindsatsen på diplom- eller masterniveau.

Vi vil også opfordre dig til at foreslå Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning bevaret, da dets fokus både er ungdoms- og voksenvejledning, og da alle interessenter på vejledningsfeltet er repræsenteret i dette vigtige rådgivende forum.

Venlig hilsen 
på vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse,
Charlotte Knagh Trojahn, formand
og 
Carla Tønder Jessing, næstformand

Danmarks Vejlederforening har afgivet høringssvar til udkast af to bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio som følge af Gymnasiereformen. I forhold til studievalgsportfolioen påpeger foreningen, at der er uklarheder om ansvarsfordelingen, da studievalgsportfolioen både nævnes som en vejlederopgave i den kollektive vejledning såvel som i undervisningen i Uddannelse og job. I bekendtgørelsen deles opgaven mellem UU, lærer, elever og forældre med risiko for, at alles ansvar bliver til ingens. Der er behov for tydeligere ansvarspræcisering i bekendtgørelsen, så det bliver klart, hvem der har ansvaret for at understøtte de unges arbejde med studievalgsportfolioen. Læs hele høringssvaret.

Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus og Rita Buhl skriver i seneste nummer af VEJLEDEREN, at ekspertudvalgets anbefalinger om bedre veje til ungdomsuddannelse mangler fokus på vejlederprofessionens vidensgrundlag, etik og kultur. De peger bl.a. på, at ekspertudvalget ikke giver en faglig beskrivelse af vejledning med udgangspunkt i den omfattende nationale og internationale litteratur, der findes på området. To helt centrale undersøgelser danske undersøgelser er således ikke refereret. Desuden bruges flere vejledningsfaglige begreber løst uden at blive defineret fx karrierelæring. Læs 3 x R's skarpe og grundige kritik enten i bladet, eller her på hjemmesiden: Ekspertudvalget mangler indblik i vejledningens faglighed.

Får du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem her.

I seneste nummer af VEJLEDEREN sætter vi spot på køn i vejledningen. Den svenske forsker Frida Wikstrand giver et bud på, hvordan vejlederne kan gøre op med ekskluderende normer i vejledningen. Næstformand Carla Tønder Jessing fortæller om arbejdet i Undervisningsministeriets udvalg om ligestilling i dagtilbud og uddannelse, der fokuserer på, hvordan individet i højere grad kan bruge sine muligheder uanset køn. Læs artiklen i bladet, eller her på hjemmesiden: Vejledningen bør være kønsblind.

Får du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem her.