Foreningens næstformand Carla Tønder Jessing har 18.-21. juni deltaget i ICCDPP-symposiet i Seoul, Sydkorea. Der er repræsentanter fra hele verden, og der bliver arbejdet på kryds og tværs af landegrænser. Sammensætningen giver både indsigt i de meget forskellige vejledningssystemer og -tænkninger, og det giver vanskeligheder med at formulere fælles handlingsforslag. Deltagerne har bl.a. samarbejdet om at udforme et fælles communique med anbefalinger om vejledning på baggrund af symposiets 4 temaer, som naturligvis vil blive offentliggjort her på hjemmesiden, når det er helt færdigt.

Repræsentanter fra Danmark og Saudiarabien sidder og samarbejder
Internationalt samarbejde, med næstformand Carla Tønder Jessing i højre side af billedet.

Vi har tidligere skrevet om Ekspertudvalgets forslag om, at Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning nedlægges som selvstændigt råd og slås sammen med Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU).

Nu er regeringens forslag til det forberedende område så kommet, herunder et forslag om at forenkle rådsstrukturen på ungdomsuddannelserne, så “der skabes en mere entydig og sammenhængende rådgivning af undervisningsministeren”. Udspillet indeholder forslag om en nedlæggelse af Rådet for Ungdomsuddannelser og Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, samt at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser udvides til også at omfatte det forberedende området og vejledningsområdet.

I DVF ser vi det som en stor fejl at nedlægge Nationalt Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. Vi foreslår, at Dialogforum bevares.

Dialogforum er både et råd med fokus på vejledning af unge i hele uddannelsesområdet, og med fokus på hele voksenvejledningsområdet, som er atomiseret og uoverskueligt. Dialogforum har derfor et vigtigt og bredt dobbeltformål, som vil forsvinde, hvis det lægges ind under en råd med et meget snævrere fokus: Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Det vil gå ud over den professionelle og faglige rådgivning af ministeren om uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for unge og voksne.

Læs mere på nedenstående links:

På bestyrelsens vegne
Charlotte Knagh Trojahn, formand
og
Carla Tønder Jessing, næstformand

Kære Merete Riisager

Danmarks to vejlederforeninger UUVF og DVF har med interesse læst rapporten og anbefalingerne fra Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelser. På baggrund af rapporten fremsender vi hermed vores synspunkter og anbefalinger til det videre arbejde:

Det er vigtigt, at de unge fortsat kan få kvalificeret vejledning, hvor fokus er på den unges motivation og ressourcer. Vejledningen skal fortsat varetages af kvalificerede vejledere. Som foreninger er vi optaget af en fortsat professionalisering af vejledningen og af de tilbud, der gives til de unge.

Vi kan derfor være bekymrede for, om nedlæggelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning som selvstændig institution og etableringen af kommunale ungeenheder vil svække vejledningsfagligheden og den professionelle vejledning af de unge. Vi anbefaler, at der fortsat stilles krav om formel og anerkendt uddannelse af alle i ungeenhederne. Det frarådes at lade uddannelseskravet være op til den enkelte kommune, da vejledningsopgaven jo er tværkommunal og -sektoriel – der skal derimod fortsat sættes nationale standarder for kvalificering på området.

Desuden mener vi i tråd med Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, at:

  • Skoler og vejledere bør samarbejde tæt i udskolingen
  • Samarbejdet mellem skoler og vejledere bør bygge på karrierelæring
  • Vejledning i udskolingen bør være for alle elever, så alle bliver udfordret på deres valg

Med venlig hilsen
På vegne af Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening
Charlotte Knagh Trojahn og Carla Tønder Jessing (Formand og næstformand i DVF)
Lotte Klein og Benny Wielandt (Formand og næstformand i UUVF)

Danmarks Vejlederforenings bestyrelse har skrevet til alle partiers uddannelsesordførere med en opfordring om at bevare professionaliteten i vejledningen af unge. Dette skal ses på baggrund af regeringens udspil Tro på dig selv — det gør vi, som blev lanceret 10. maj. Med udspillet nedlægges UU, og Danmarks Vejlederforening er derfor bekymret for kvaliteten af den vejledning, de unge fremover vil få. 

Læs hele henvendelsen her på hjemmesiden: Opfordring til at bevare professionaliteten i vejledningen af unge

Nedenstående tekst blev 15. maj 2017 sendt til uddannelsesordførere fra samtlige partier.

Vi skriver til dig, fordi Regeringen den 10. maj meldte ud, at der vil komme et udspil inden sommerferien til nye ordninger af de forberedende tilbud til unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

I forslaget om en fælles kommunal ungeindsats indgår dels et forslag om at nedlægge UU som selvstændig institution, dels at der skal ske en kvalificering af medarbejderne i ungeindsatsen, men det fremgår ikke, hvilken kvalificering, der tænkes på eller i hvilket regi.

Vejledningen af de unge er kernen i ungeindsatsen. Det er den sammenhængende vejledning om den unges liv, løbebane og valg, der skal binde ungeindsatsen sammen. I udspillet kaldes målet for dette den unges karrierelæring. Der indgår også et forslag om, at de unge skal have tilknyttet en personlig kontaktperson, der kan følge og støtte dem i deres gennemførelse af et forberedende tilbud på vejen mod ungdomsuddannelse eller job, dvs. en kvalificeret vejledningsindsats.

Både den sammenhængende ungeindsats og opgaverne som kontaktperson fordrer en kvalificering af de udøvende medarbejdere i lighed med den vejlederuddannelse (på diplomniveau), som er et krav til UU-vejledere. Medarbejderne i ungeindsatsen repræsenterer mange forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde, hvilket er en styrke i relation til specialviden, men arbejdet kræver desuden en professionel viden om vejledningstilgange, -begreber og -metoder som et fælles grundlag for arbejdet. En kommunalisering af kvalificeringen risikerer at nedprioritere en fælles, professionsbaseret og uafhængig kvalificering af medarbejderne.

Vi opfordrer dig derfor til at arbejde for, at der fortsat stilles krav om formel og professionel kvalificering af vejlederne i ungeindsatsen på diplom- eller masterniveau.

Vi vil også opfordre dig til at foreslå Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning bevaret, da dets fokus både er ungdoms- og voksenvejledning, og da alle interessenter på vejledningsfeltet er repræsenteret i dette vigtige rådgivende forum.

Venlig hilsen 
på vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse,
Charlotte Knagh Trojahn, formand
og 
Carla Tønder Jessing, næstformand