Danmarks Vejlederforening har afgivet høringssvar til udkast af to bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio som følge af Gymnasiereformen. I forhold til studievalgsportfolioen påpeger foreningen, at der er uklarheder om ansvarsfordelingen, da studievalgsportfolioen både nævnes som en vejlederopgave i den kollektive vejledning såvel som i undervisningen i Uddannelse og job. I bekendtgørelsen deles opgaven mellem UU, lærer, elever og forældre med risiko for, at alles ansvar bliver til ingens. Der er behov for tydeligere ansvarspræcisering i bekendtgørelsen, så det bliver klart, hvem der har ansvaret for at understøtte de unges arbejde med studievalgsportfolioen. Læs hele høringssvaret.

Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus og Rita Buhl skriver i seneste nummer af VEJLEDEREN, at ekspertudvalgets anbefalinger om bedre veje til ungdomsuddannelse mangler fokus på vejlederprofessionens vidensgrundlag, etik og kultur. De peger bl.a. på, at ekspertudvalget ikke giver en faglig beskrivelse af vejledning med udgangspunkt i den omfattende nationale og internationale litteratur, der findes på området. To helt centrale undersøgelser danske undersøgelser er således ikke refereret. Desuden bruges flere vejledningsfaglige begreber løst uden at blive defineret fx karrierelæring. Læs 3 x R's skarpe og grundige kritik enten i bladet, eller her på hjemmesiden: Ekspertudvalget mangler indblik i vejledningens faglighed.

Får du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem her.

I seneste nummer af VEJLEDEREN sætter vi spot på køn i vejledningen. Den svenske forsker Frida Wikstrand giver et bud på, hvordan vejlederne kan gøre op med ekskluderende normer i vejledningen. Næstformand Carla Tønder Jessing fortæller om arbejdet i Undervisningsministeriets udvalg om ligestilling i dagtilbud og uddannelse, der fokuserer på, hvordan individet i højere grad kan bruge sine muligheder uanset køn. Læs artiklen i bladet, eller her på hjemmesiden: Vejledningen bør være kønsblind.

Får du ikke VEJLEDEREN? Bliv medlem her.

Bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening er kommet med deres reaktion på Ekspertgruppens anbefalinger. De udtrykker bekymring, både for UU's fremtid, men også for Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Særligt peger de på, at vejledningen risikerer at blive skudt tilbage til før vejledningsreformen i 2003, som havde en OECD-anbefalet professionalisering af vejledningen i Danmark som baggrund, og som medførte etablering af uafhængige vejledningsinstitutioner som UU og Studievalg.

Læs hele deres indlæg i seneste nyhedsbrev.

Tirsdag den 28. februar fremlagde “Ekspertgruppen om Bedre veje til ungdomsuddannelse” sine anbefalinger efter trekvart års grundigt arbejde med det komplekse område.

Hvis anbefalingerne bliver ført ud i livet af Regeringen, som har taget rigtig godt imod dem, vil det få vidtrækkende konsekvenser for UUerne som professionel vejledningsaktør. UU vil ophøre som selvstændig institution. Forslaget går ud på at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvori vejledningen skal indgå sammen med kommunernes øvrige støttefunktioner. Ekspertudvalget peger dog på, at vejledningen vil blive styrket — men det er helt uklart hvordan.

Anbefalingerne rummer også et forslag om at nedlægge Det nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning og slå det sammen med andre råd på ungdomsuddannelsesområdet, skønt Dialogforums opgaver også omfatter voksenvejledning.

Der er også gode takter og spændende forslag fra Ekspertudvalget i deres rapport: Forenkling af lov- og finansieringsgrundlaget for de forberedende tilbud, oprettelse af en ny Forberedende Uddannelse m.m. Det vender vi tilbage til i vores nyhedsbrev i næste uge.

Danmarks Vejlederforening opfordrer alle vores medlemmer og alle vejledere til at læse og diskutere anbefalingerne fra udvalget. Kom gerne med kommentarer og synsvinkler til bestyrelsen.

Carla Tønder Jessing
Næstformand, medlem af Referencegruppen for Ekspertudvalget

Selve anbefalingerne kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside (se links til pdf'er nederst på siden): Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs

Du kan også læse slides fra 4. samling i referencegruppen, som omhandlier anbefalingerne.