Formål

Bladudvalget er et inspirations- og sparringsudvalg uden beslutningskompetence. Bladudvalgets medlemmer skal tilsammen repræsentere en bred vifte af vejledningsområdet, så redaktøren kan få input til artikler fra hele vejledningsområdet. 

Organisering

Bladudvalget består af redaktøren for VEJLEDEREN, formanden for udvalget samt 3-4 udvalgsmedlemmer. På nær redaktøren skal bladudvalgets medlemmer være medlemmer af DVF, men de behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges nye udvalgsmedlemmer samt i ulige år ny bladudvalgsformand.  

Bladudvalget holder to møder årligt á 2-3 timers varighed. 

Formanden for bladudvalget

Formanden vælges af bestyrelsen for en 2-årig periode.  Dette med henblik på at sikre kontinuitet og koordination af arbejdsopgaver mellem redaktør af VEJLEDEREN, annoncemand, webmaster og webrådgiver. Formanden for bladudvalget er således bindeled mellem aktørerne omkring blad og web og refererer til formanden for DVF og forretningsudvalget. 

Formanden indkalder til møder i bladudvalget.

Formanden drøfter løbende bladudvalgets arbejde med formanden for DVF, ligesom formanden for DVF informerer bladudvalgets formand om bestyrelsens tanker og tiltag, der angår bladudvalget. 

Udvalgsmedlemmerne

Bladudvalgsmedlemmerne vælges af bestyrelsen et år ad gangen.

Et udvalgsmedlem vælges til sekretær og skriver et kort referat fra hvert møde, som sendes til bestyrelsen og bladudvalget. 

Formanden for DVF kan deltage i bladudvalgsmøderne efter ønske.