Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening.

Foreningen arbejder for:

 1. At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
 2. At alle har adgang til livslang professionel vejledning
 3. At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
 4. At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
 5. At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
 6. At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
 7. At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
 8. At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen

Danmarks Vejlederforening mener:

“Vejledning til og for alle hele livet”

 • at alle unge og voksne borgere skal have lige og fri adgang til kvalificeret vejledning i forbindelse med deres karrierevalgproces. Omvalg af uddannelse og erhverv, ændrede kvalifikationskrav og karriereskift er blevet et livslangt vilkår i et globaliseret og konkurrencepræget samfund. Vi ønsker at sikre bredden i vejledningstilbuddet.

“Vejledning som profession”

 • at uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er en faglig disciplin, en profession, der kræver formel vejlederuddannelse. Vi ønsker at sikre kvaliteten i vejledningen.

“Etablere Vejledningstænketanken i Danmark (ViD)”

 • at vejlederne skal have direkte indflydelse på vejledningsområdet gennem vejledningsfaglige fora på tværs af sektorer, regionalt og nationalt, og gennem etablering af et nationalt videnscenter for vejledning. Vi ønsker at sikre en koordinering af vejledningstilbuddet, der er praksisnær.

“UD med UPV, IND med professionel vejledning”

 • at vi skal motivere elever i grundskolen til læring, trivsel og til videreuddannelse med meningsfulde og professionelle vejledningsforløb.

Derfor arbejder vi lige nu for:

Vejledning som profession

 • at relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau samt tilsvarende interne uddannelsesforløb skal være en lovbestemt ret for vejlederne

  Formel vejlederuddannelse er med til at sikre optimalt udbytte for de vejledte. Vejledernes adgang til at tage uddannelse fremmes — set ud fra tidligere erfaringer — netop gennem et lovkrav.

  Vi mener desuden, at uddannelses- og efteruddannelsestilbuddene må have større fokus på vejledernes digitale kompetencer i et vejledningsperspektiv og de digitale mediers vejledningsmæssige potentiale.

Vejledning til og for alle hele livet

 • at individuel og personlig vejledning bliver en integreret del af grundskolen og ungdomsuddannelserne for alle elever.

  Vi ønsker at skabe fokus på de 80% af grundskoleleverne, som får adgang til en anden type vejledning end de 20%.

  Vejlederen på skolen fratages med den nuværende lovgivning muligheden for at tilpasse vejledningsformen til den vejledte og det skaber ulige vilkår.

  Vi ønsker at udligne den sociale ulighed i det kommunale vejledningstilbud. Adgang til vejledning på skolen må ikke defineres af, om man er vurderet uddannelsesparat eller ej.

 • at voksenvejledningen reformeres, så alle voksne får mulighed for at søge vejledning, fysisk som digitalt, om uddannelse og karriere i et sammenhængende, synligt og gennemskueligt vejledningssystem.

  Et voksenkarriere-vejledningssystem skal supplere gennemførelses- og studievejledning på institutionerne og primært rette sig mod valg i forbindelse med ønsker om erhvervs- og karriereskift uanset den voksnes uddannelses-, arbejds- eller livssituation. Voksenvejledning skal principielt være uafhængig af økonomiske interesser.

UD med UPV, IND med professionel vejledning

 • at vurderingen af elevernes uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse afløses af professionelle vejledningsforløb, der kan motivere eleverne til læring, trivsel og til videre uddannelse.

  Undersøgelser viser, at Uddannelsesparathedsvurderingen kan øge oplevelsen af stress, pres og præstationsangst hos eleverne. Vi mener, at vi som samfund i fællesskab skal arbejde for at skabe god trivsel for alle og at vurderingen derfor skal afskaffes.

Etablere Vejledningstænketanken i Danmark (ViD)

 • at der etableres vejledningsfaglige fora på tværs af vejledningsinstanser og sektorer med henblik på gensidig information og faglig inspiration samt fælles indsats for at skabe lige vilkår for de vejledte i Danmark.

  Formålet med regionale fora kunne være at identificere lokale tendenser indenfor uddannelses- og jobsøgning og måder at tiltrække studerende og arbejdskraft.

  Et nationalt forum ville være et talerør for vejledningens aktører til politikerne og omvendt en sparringsmulighed for lovgiverne med aktørerne.

  På nationalt plan ønsker vi etablering af et nationalt videnscenter for vejledning, som systematisk opsamler data og viden om vejledningsindsatsen og dens resultater til gavn for kvalitetssikringen af vejledningstilbuddet.

  På foreningsniveau kunne et partnerskab i eksisterende fora som fx Tænketanken DEA være en mulighed.

  Vi ønsker et retfærdigt vejledningssystem, der fortsat er organiseret flerstrenget og derudover forbundet af formelle tværsektorielle fora.

  Vi er bevidste om, at uvildig vejledning bidrager til opfyldelse af politiske målsætninger, men ser ikke vejledning som et politisk redskab til at styre ansøgerstrømmen eller til at efterkomme efterspørgsel på arbejdskraft.