Status:

DVF mener, at alle unge og voksne borgere skal have lige og fri adgang til kvalificeret vejledning i forbindelse med deres karrierevalgproces, fordi omvalg af uddannelse og erhverv, ændrede kvalifikationskrav og karriereskift er blevet et livslangt vilkår i et globaliseret og konkurrencepræget samfund.

De kommunale UU-centre varetager vejledning af unge under 18 år om valg af ungdomsuddannelse. Unge op til 30 år kan få vejledning enten på jobcentret eller i UU.

De regionale Studievalgscentre vejleder unge i ungdomsuddannelserne og unge og voksne, der har afsluttet en ungdomsuddannelse, i forhold til valg af videregående uddannelse, efteruddannelse og karriere.

eVejledning varetager ligeledes uddannelses- og erhvervsvejledning af unge og voksne.

Trods de ændringer og begrænsninger af UU-centrenes opgaver, der er sket i forbindelse med Ungepakkerne og Erhvervsuddannelsesreformen, må vi sige, at der formelt set er adgang for alle unge til vejledning fra professionelle og uddannede vejledere.

På voksenvejledningsområdet er situationen anderledes. Feltet må stadig karakteriseres som bredt ud på mange forskellige aktører (fx jobcentre, VEU-centre, VUC, A-kasser og fagforbund, videregående uddannelsesinstitutioner og private aktører) og dermed temmelig uigennemskueligt for voksne vejledningssøgende. For en stor del varetages vejledningen desuden ikke uafhængigt af forskellige interesser og af ikke-vejlederuddannet personale.

Samlet set må DVF konstatere, at der stadig er mangler i forhold til målet om, at alle borgere har adgang til livslang uafhængig professionel vejledning. Herunder er udfordringerne, at vejledning ikke er uafhængig af kommunal økonomi, og at vejledning i UU-centrene og jobcentre er blevet koblet sammen med myndighedsopgaver.

DVFs konkrete initiativer og aktiviteter:

Overordnet går DVF ind for, at voksenvejledningen reformeres, så alle voksne får mulighed for at søge vejledning om uddannelse og karriere i et sammenhængende, synligt og gennemskueligt vejledningssystem, gerne i samarbejde med vejledningsinstitutioner for unge. Et sådant voksenkarrierevejledningssystem skal ikke erstatte voksenvejledningen i institutionerne (gennemførelses- og studievejledning), men supplere den, og det vil primært rette sig mod valg i forbindelse med ønsker om erhvervs- og karriereskift.

Voksenvejledning skal principielt være uafhængig af økonomiske interesser.

DVF mener, at alle ansatte, der arbejder med karrierevejledning bør have mindst en diplomuddannelse i karrierevejledning.

Vi arbejder for at opfylde målet om, at alle har adgang til livslang professionel vejledning på flere måder:

  • Vi skriver høringssvar på alle de forslag til love og bekendtgørelser, som har med vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet at gøre, og som vil influere på vejledningspraksis, vejlederuddannelse, organisering af vejledningen og ressourcer til vejledning
  • DVF har en plads i Det Nationale Dialogforum for Vejledning, og som medlem gør vi vores indflydelse gældende sammen med andre interessenter indenfor vejledningspraksis og -uddannelse, i relation til lovgivningsinitiativer og vejledningspolitik
  • DVF har en plads i den referencegruppe, der er udpeget til at være involveret i arbejdet i Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, som er nedsat i 2016. Dette giver DVF mulighed for at pointere vejledningens betydning for unges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse
  • Vi skriver kritisk om ændringer og ‘huller’ i de vejledningsydelser, der gives til unge og voksne, i VEJLEDEREN, DVFs fagblad
  • Vi deltager i konferencer, seminarer og interviews om vejledningsydelser og -politik for at påvirke lokale, regionale og nationale beslutningstagere