Status:

De ‘Principper for Etik i Vejledningen’, som blev udformet af Fællesrådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (FUE) i 2006, er stadig gældende som det etiske fundament under alt vejledningsarbejde. Det har været et nødvendigt led i professionaliseringen af vejledningen at etablere fælles etiske principper eller retningslinjer, og de første retningslinjer blev udformet i 1995, ligesom det tidligere er sket i andre lande.

Vejlederes efterlevelse af de fem etiske principper – respekt, ligeværdighed, uafhængighed, åbenhed og tillid – kan være under pres fra mange sider: Eksempelvis politiske målsætninger som fx at få flere til at vælge særlige uddannelses- eller erhvervsområder, at få borgere ud af offentlig forsørgelse og over til selvforsørgelse, eller ny lovgivning om kontrol eller myndighedsudøvelse overfor unge udenfor uddannelse eller uden job. Samlet set har vi gennem det sidste årti set et øget pres for at vægte samfundets interesser højere end individets interesser. Disse krav og pres kan medføre store etiske dilemmaer for den enkelte vejleder, der skal agere i forhold til modsatrettede hensyn, og de kan mere overordnet være i strid med vejledningens professionsidealer.

DVF’s konkrete initiativer og aktiviteter:

DVF er opmærksom på manglende etisk balance i ny lovgivning på vejledningsområdet, dvs. lovgivning der pålægger vejledere at udøve myndighedsopgaver og kontrol – opgaver der er i strid med de grundlæggende etiske principper om tillid og uafhængighed. DVF gør indsigelser mod etiske problemstillinger og skævheder i ny lovgivning gennem høringssvar til ministerierne, gennem sit medlemskab af Nationalt Dialogforum og gennem kritiske indlæg i Vejlederen.

DVF følger med i policy-udviklingen på vejledningsområdet, herunder hvordan EU-resolutioner på området for lifelong guidance vægter etik i vejledning overfor de samfundsmæssige opgaver, som vejledningen skal varetage.

DVFs arbejde for, at professionalisering af alle vejledere omfatter det etiske grundlag for vejledning.