Tid: Mandag d. 18. november 2019 kl. 15.00-17.00
Sted: UU København, Korsgade 30, 2200 København N, Lokale: Konference 2

Generalforsamlingen indledes med et oplæg af ph.d.-studerende Laura Cordes Felby: Hvad er karrierelæring i teori og praksis?
Udgangspunktet for oplægget er Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt om karrierelæring i gymnasiets læreplaner. I oplægget vil fokus være på, hvordan karrierelæring konstrueres didaktisk i spændingsfeltet mellem teori, politik og praksis. Hvad er karrierelæring “i teorien”? Hvordan omsættes karrierelæring i praksis, og hvordan forstår gymnasielærere karrierelæring i lyset af deres forventninger til den politiske agenda?

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen
 2. Aflæggelse af beretning v/formand Carla Tønder Jessing
 3. Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Marie Nordskov Nielsen
 4. Indkomne forslag
  Sektionen SKUD nedlægges — der er indkommet forslag fra sektionen
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse v/ kasserer Marie Nordskov Nielsen
 6. Valg af formand
  Carla Tønder Jessing genopstiller ikke
 7. Valg af kasserer
  Kasseren er kun på valg i lige år (derfor ikke i år)
 8. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
   På valg til bestyrelsen: Lis Brok-Jørgensen, Karina Meiniche, Charlotte Knagh Trojahn (alle genopstiller) og Kim Døhr Andersen (genopstiller ikke). Der skal vælges 4 medlemmer for 2 år.
   På valg som suppleanter: Lene Veldt Pedersen og Christina Rath (begge genopstiller), Catalina Kjær og Claus Lei Hansen (begge genopstiller ikke). Der skal vælges 4 suppleanter for 1 år.
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
   På valg som revisorer: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen
   Valg af revisorsuppleant
 9. Evt.