Indledning

Nu er mit første år som formand gået, og sikke et år. Det er lige før man ikke kan huske hvad der skete de første måneder af året, inden Covid-19 kom til Danmark og vi alle skulle vænne os til en anden hverdag, både arbejdsmæssigt og privat.

Noget vi har været nødt til at tage til os og få til at fungere, er det virtuelle. Denne generalforsamling er et eksempel. Jeg er ikke sikker på at vi holdt den her på Zoom i dag, hvis ikke det havde være for Covid-19. Men det giver mening. For vi håber det har betydet at flere har mulighed for at deltage.

I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse og vi vil gerne tydeliggøre, hvad vejledning kan.

Derfor deltager vi i så meget som muligt med det formål. Vi deltager i følgegrupper og rådgivningsgrupper. Vi holder oplæg og deltager i debatter. Vi skriver artikler og afgiver høringssvar. Vi deltager i internationalt samarbejde, og vi stiller op til interview og sparring.

Nogle af de ting der er sket på vejledningsområdet i dette år, er bl.a.:

  • 1. januar 2020 etablerede KL ‘Enhed for uddannelses-og erhvervsvejledning i kommunerne’, som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning. Vi har allerede et samarbejde med dem, og glæder os til at fortsætte det fremover.
  • Der har være fokus på Uddannelsesparathedsvurderingen og de negative effekter den har for de unge, så som manglende motivation og øget fokus på præstation. Det er vi meget glade for i DVF, da vi deler den bekymring og mener den skal afskaffes.
  • Fra 1. januar 2021, har Studievalg Danmark også mulighed for at vejlede de unge til erhvervsuddannelser. Vi finder det positivt og glædeligt at der er politisk opmærksomhed på, og opbakning til, at der nu er mulighed for at Studievalg Danmark kan give en bredere vejledning til eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser. At Studievalg Danmark også vejleder om erhvervsuddannelserne, er en mulighed der længe har været efterspurgt af mange, også af målgruppen.
  • I 2020 blev Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse ophævet. Noget der har stor betydning for vejledning til videregående uddannelser og det pres der ligges på unge.
  • Finansministeriet har nedsat Kommissionen for 2. generationsreformer. Selvom det ikke direkte handler om vejledning, mener vi at vejledning kan være en god løsning på de udfordringer reformerne skal løse.

Udvalg og samarbejde

Vi deltager meget gerne i udvalg og samarbejder, da det ofte er der vi kan få indflydelse og være med til at præge det indholdsmæssige i forbindelse med ændringer på området.

Det seneste år har vi bl.a. deltaget i følgende:

DVF har været repræsenteret i Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplan i folkeskolen. Det var et spændende arbejde over en længere periode, med repræsentanter fra praksis, forskning og foreninger/organisationer.

Rådgivningsgruppens opgave var at komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om, hvordan elevplanen i folkeskolen kan forenkles, og hvordan der kan sikres en bedre sammenhæng og integration mellem elevplanen og de øvrige planer i udskolingen, herunder uddannelsesparathedsvurderingen, studievalgsportfolioen og uddannelsesplanen.

DVF er særligt glade for at en samlet gruppe anbefalede at uddannelsesparathedsvurderingen og studievalgsportfolioen afskaffes.

Vi har deltaget i Følgegruppe for projektet Unge med kant Hovedstaden, der er et 2-årigt projekt fra april 2019 til ultimo 2021, hvor målet er at bringe unge på kanten af samfundet tættere på uddannelse og selvforsørgelse. Programmet arbejder både i dybden med aktiviteter til de enkelte unge, og i bredden med ressourcer og kompetenceudvikling til de fagprofessionelle i kommunerne. 8 kommuner og 2 erhvervsuddannelser har deltaget.

Derudover har vi deltaget i Følgegruppe for undersøgelse og evaluering af frie fagskoler.

DVF er medlem af referencepanelerne for DUEK, Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning, i VIA og KP.

Vi samarbejder med relevante samarbejdspartnere. Til foråret skal vi mødes med UUVF, hvor vi har aftalt at de to bestyrelser skal tale om mærkesager og etiske principper. UUVF og DVF har sammen haft et samarbejde med Ungepanelerne, for at få fokus på vejledning for kronisk syge unge.

Vi oplever en stigende interesse fra interesseorganisationer, i forhold til at tale med os, om områder vi har til fælles. Her er stor lydhørhed for vejledernes opgaver og vi ser det som en mulighed for at gøre opmærksom på professionen.

Internationalt samarbejde

NFSY (Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning)

Siden efteråret 2017 har det været bestyrelsesmedlem Gitte Dybdal, der har repræsenteret DVF. Gitte har valgt at gå ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling, og der skal lyde en stor tak for hendes arbejde i NFSY. Vores nye repræsentant er Karina Meinecke.

Sverige er vært for NFSY i de kommende tre år. Dernæst vil det være Danmark.

I NFSY er fokus på:

  • at medlemmerne udveksler viden om de nordiske landes vejledningssystemer og vejledningens vilkår i Norden og ad den vej inspirerer hinanden
  • de politiske forandringer af vejledningssystemerne, dvs. orientering om, hvad der sker af udvikling eller nedskæringer på vejledningsområdet i de nordiske lande
  • det internationale samarbejde om forskning og udvikling af vejledningsteori og -metoder, herunder samarbejdet med den internationale vejlederorganisation IAEVG.

IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance)

IAEVGs årlige konference i efteråret, der i år skulle være afholdt i Riga, er blevet rykket til 27.-29. april, og den afholdes kun hvis det er forsvarligt i forhold til Covid-19.

IAEVG har indført National Correspondent, hvor Karina Meinecke repræsenterer DVF.

Medier

Vi har udvidet vores aktivitet på Facebook, hvilket har betydet at vi har fået en del flere følgere. Det startede med vores serie under nedlukningen pga. Covid-19. Lige for tiden kører vi med en serie der hedder: Hvad optager dig som vejleder for tiden? Vi er meget glade for alle de indslag vi får fra vejledere på mange forskellige vejledingsområder, og har bestemt planer om at fortsætte med disse serier.

Vi har oplevet en interesse for vores forening fra medierne, det sidste år. Vi har både været med i TV2 News, Go’ Morgen Danmark, TV2 Lorry, og i radioen på P1 Morgen. Dertil kommer artikler på Folkeskolen.dk, Vejlederforum mm. Vi har også deltaget i podcasts.

Vi er selvfølgelig meget glade for at udtale os til medierne, da det dels gør opmærksom på vores forening, men også giver os mulighed for at udtale os om relevante emner og være med i debatten.

Vi udgiver fagbladet VEJLEDEREN. Det er et inspirerende blad, hvor man både kan læse artikler om aktuelle emner, men også blive klog på nye metoder. Indholdet i VEJLEDEREN er i høj grad båret af vores gode og kloge frivillige skribenter, som leverer tekster af høj kvalitet. Det gælder vores anmelderpanel 3×R, vores klummeskribenter, og det gælder bestyrelsen. TAK for jeres bidrag! Det betyder meget, at I stiller jeres tid og ekspertise til rådighed og på den måde bidrager til bladets høje kvalitet. Også stor tak til vores bladudvalg og vores redaktør Torben Elsig. De leverer altid spændende ideer til bladets indhold.

Udover Facebook og bladet er vores hjemmeside og nyhedsbreve også informationskanaler for DVF. Jeg vil gerne sende en stor tak til vores webansvarlige Stine Valgreen med opbakning fra Helene Valgreen, for jeres store arbejde. Og der skal også lyde en stor tak til Christina for hendes arbejde med Facebook.

Høringssvar på lov-og bekendtgørelsesforslag

DVF har afgivet 24 høringssvar siden sidste generalforsamling. Hele bestyrelsen bidrager til høringssvarene og her er det en stor fordel at vi repræsenterer mange forskellige vejledningsområder i bestyrelsen, da det giver os en samlet indsigt i hele området.

Medlemstal og økonomi

DVFs medlemstal og økonomi stabil. Vi arbejder løbende på at få flere medlemmer.

Afsluttende

Til sidst vil jeg gerne takke alle dem, der støtter op om foreningen, vores blad og Facebookside, takke vores samarbejdspartnere i bl.a. EUK, Studievalg Danmark, eVejledningen, Efterskoleforeningen, Højskolerne, UUVF, referencepanelerne, ministerierne og mange flere.

Jeg vil også komme med en stor tak til bestyrelsen og vores suppleanter. I yder en kæmpe indsats for foreningen.