Sidste år holdt vi vores første virtuelle generalforsamling og det var en stor succes, i og med at der var langt flere der deltog, end der tidligere har gjort.

Derfor har vi igen i år valgt at gøre det virtuelt, og corona situationen taget i betragtning, er det nok en god beslutning.

I bestyrelsen har vi haft et travlt år. Vi har været meget optagede af at gå i dybden med en vision for livslang vejledning. Noget vi arbejder lidt mere på i starten af det nye år, inden vi kan præsentere det endelige resultat offentligt.

I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse og vi vil gerne tydeliggøre, hvad vejledning kan. Derfor deltager vi i så meget som muligt med det formål.

DVF har afgivet 16 høringssvar siden sidste generalforsamling. Der har været lidt færre end de sidste år, men det skyldes nok, at der har været en periode med nedlukning, og hvor der politisk har været en del at se til i forbindelse med corona.

Hele bestyrelsen bidrager til høringssvarene og her er det en stor fordel at vi repræsenterer mange forskellige vejledningsområder i bestyrelsen, da det giver os en samlet indsigt i hele området.

Vi deltager meget gerne i følgegrupper, rådgivningsgrupper, udvalg og samarbejder, da det ofte er her vi kan få indflydelse og være med til at præge det indholdsmæssige i forbindelse med ændringer på området.

Vi holder også gerne oplæg og deltager i debatter.

Vi deltager i internationalt samarbejde i NFSY (Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning) og IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance). Dette gør vi både for at få en indsigt i vejledningslandskabet udenfor Danmarks grænser, og for at blive inspireret. I år har dette været virtuelt, hvilket vi må indrømme ikke helt er det samme.

Som noget nyt i år, har nogle af os derfor været med på NICE Academy (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe), som også gav mulighed for at skabe netværk på tværs af landegrænser.

Vi har i det sidste år, flere gange været i kontakt med politikere i Folketinget og holdt møder med dem, om forskellige temaer.

I januar kom Aftale om styrket information og vejledning til forældre og unge forud for valg af ungdomsuddannelse. Den skabte en reaktion hos vejledere, da kommunerne opfordredes til at give afgangselever og deres forældre en individuel samtale om uddannelsesvalg, da corona nedlukninger betød at eleverne ikke havde haft mulighed for at komme ud og opleve uddannelser og arbejdsmarked. Samtalerne med uddannelsesparate elever skulle varetages af en lærer. I Danmarks Vejlederforening er vi meget optagede af at vejledning skal gives af en professionel vejleder og derfor inviterede vi os selv til virtuel kaffe med ordførerne, for at have en dialog om professionel vejledning i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Herunder uddannelsesparathedsvurderingens betydning og et ønske om individuel vejledning for alle elever på deres grundskole. Det blev til et møde og nogle mailkorrespondancer.

I forbindelse med udflytning af studiepladser, skrev vi et brev til uddannelsesordførerne, hvor vi gjorde opmærksom på vejledningens rolle i forbindelse med det. I løbet af efteråret har vi derfor været til møde med tre ordførere på området, hvor vi har haft en god dialog omkring øget vejledning i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videre uddannelse.

Der er ingen tvivl om at disse møder betyder noget og vi vil fremover tage fat på forskellige vejledningsområder og relevante ordførere.

DVF har oplevet en stigning i medlemmer, hvilket vi er glade for. Vi vil fortsat arbejde for at få flere til at melde sig ind og vi har derfor også nogle tiltag, der kan gøre det attraktivt at være medlem.

Vi har i efteråret lanceret et tiltag med virtuelle medlemsmøder, som vi over det næste års tid vil afprøve i forskellige former, for at se hvad der fungerer bedst. Det vil være på forskellige tidspunkter, med forskellige temaer og med forskellige processer.

Det første møde handlede om UPV og det viste sig at være endnu mere relevant og velplaceret end vi troede, da vi planlagde det. Rita Buhl satte tankerne i gang med et oplæg og i breakoutrooms fik medlemmer af foreningen og bestyrelsen mulighed for at have en dialog om emnet.

Vi planlægger at have ca. 4 medlemsmøder om året, med en prøveperiode på et år.

En af foreningens opgaver er at sætte vejledning og dens betydning på dagsordenen. Vi vil derfor gerne indføre en dag hvert år, hvor vi hylder vejledere og vejledning, for på den måde at være med til at sætte det på dagsordenen. Vores dag, skal være den 1. februar, med start i 2023. Vores plan er at invitere alle der har med vejledning at gøre, til at være med på dagen. Det kan være med at holde oplæg, lave happenings, skrive læserbreve og alt muligt andet.

I vil under et senere punkt om økonomi, få at vide at det går meget godt med foreningens økonomi. Vi har et stort ønske om at bruge nogle af de penge der er i overskud på at lave f.eks. medlemsmøder, aktiviteter på vejledningens dag mm. Vi har et stort ønske om, at man som medlem kan være aktiv i foreningen, uden at være en del af bestyrelsen. Vi som bestyrelsesmedlemmer har erfaret hvor givtigt det er at få input og tale vejledning med vejledere der til dagligt ikke nødvendigvis er ens kollegaer eller sidder med samme vejledningsområde som en selv, og vi vil derfor gerne facilitere muligheden for vores medlemmer, til at opleve det samme.

Vi udgiver fagbladet VEJLEDEREN. Det er et inspirerende blad, hvor man både kan læse artikler om aktuelle emner, men også blive klog på nye metoder. Indholdet i VEJLEDEREN er i høj grad båret af vores frivillige skribenter, som leverer tekster af høj kvalitet. Det gælder vores anmelderpanel 3xR, vores klummeskribenter, og det gælder bestyrelsen. TAK for jeres bidrag! Det betyder meget, at I stiller jeres tid og ekspertise til rådighed og på den måde bidrager til bladets høje kvalitet. Også stor tak til vores bladudvalg som mødes to gange om året og er ivrige for at komme med gode og spændende ideer til artikler i bladet og til vores redaktør Torben Elsig, for at få samlet alle trådene og levere et alsidigt blad.

Vi er på Facebook og LinkedIn. Det er blevet en kanal vi bruger til at fortælle om hvad vi laver. I fremtiden vil vi også gerne bruge de sociale medier til at skabe debat og håber I vil deltage i det.

Udover Vejlederen og SOME er vores hjemmeside også en informationskanal for DVF. Her kan man læse referater fra vores møder, læse vores høringssvar og hvad der ellers er af nyheder. Jeg vil gerne sende en stor tak til vores webansvarlige Stine Valgreen med opbakning fra Helene Valgreen, for jeres store arbejde. Og der skal også lyde en stor tak til Iben og Christina for jeres arbejde med SOME.

Og når nu jeg er i gang med at takke. Der skal lyde en tak til jer medlemmer, tak til vores samarbejdspartnere i bl.a. ministerierne, EUK, Studievalg Danmark, eVejledningen, Efterskoleforeningen, Højskolerne, UUVF, referencepanelerne, og mange flere.

Tak til dem der hjælper med at drive foreningen. Vores kasserer Marie der har styr på økonomien og vores revisorer Marie, Ib og Kim.

Jeg vil også komme med en stor tak til bestyrelsen og vores suppleanter. I yder en kæmpe indsats for foreningen.