Dato: 13/9 2017
Tidspunkt: kl. 15:00 - 18:00
Sted: UU-Danmark, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 Kbh.

Bilag: Formandens beretning om bestyrelsens arbejde

Generalforsamlingen indledtes med et oplæg om karrierelæring ved Claus Lei Hansen, Studievalg København. Se slides fra oplægget her: Karrierefokus — i og efter gymnasiet

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen

Dirigent: Helene Valgreen, sekretær: Charlotte Knagh Trojahn.

2. Aflæggelse af beretning v/formand Charlotte Knagh Trojahn

Beretningen blev modtaget med applaus, og den bliver sammen med referatet lagt på DVFs hjemmeside efterfølgende. Den er desuden vedhæftet referatet som bilag.

3. Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Stig Ravn

Carla Tønder Jessing fremlagde regnskabet på vegne af Stig Ravn. Der blev stillet opklarende spørgsmål om en postering under konferencer, som er en annonceindtægt, om frikøb af formand og næstformand og om restancer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår v/ kasserer Stig Ravn

Carla Tønder Jessing fremlagde budgetforslaget på vegne af Stig Ravn.

Der blev stillet opklarende spørgsmål om frikøb/honorarer.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand

Carla Tønder Jessing blev valgt som formand for foreningen.

7. Valg af kasserer

(kassereren er kun på valg i lige år)

8. Valg af

a. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen: Carla Tønder Jessing (valgt til formand), Lis Brok-Jørgensen (ønskede genvalg), Maria Sara Jorsal (ønskede ikke genvalg), Elsebeth Nygaard (ønskede ikke genvalg) og Charlotte Knagh Trojahn (ønskede valg til bestyrelsen). Karina Meinecke (ønskede valg til bestyrelsen) og Kim Døhr Andersen (ønskede valg til bestyrelsen). Der skulle vælges 4 medlemmer for 2 år. Alle, der ønskede valg, blev valgt.

På valg som suppleanter: Catalina Kjær (ønskede genvalg), Lene Veldt Pedersen (ønskede genvalg) og Christina Rath (ønskede genvalg). Der skulle vælges 4 suppleanter for 1 år. I den kommende tid vil bestyrelsen søge at finde en fjerde suppleant, og der er allerede en foreløbig tilkendegivelse af interesse.

Alle, der ønskede valg, blev valgt.

b.  Valg af 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år

På valg som revisorer: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen (begge ønskede genvalg).

På valg som revisorsuppleant: Ingolf Eide (ønskede genvalg).

Alle blev valgt.

9. Evt.

Den afgående formand og de afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for en stor og god indsats!