Tid: Mandag d. 18. november 2019 kl. 15.00-17.00
Sted: UU København, Korsgade 30, 2200 København N, Lokale: Konference 2

Generalforsamlingen indledes med et oplæg af phd.-studerende Laura Cordes Felby:

Hvad er karrierelæring i teori og praksis?

Udgangspunktet for oplægget er Laura Cordes Felbys ph.d.-projekt om karrierelæring i gymnasiets læreplaner. I oplægget vil fokus være på, hvordan karrierelæring konstrueres didaktisk i spændingsfeltet mellem teori, politik og praksis. Hvad er karrierelæring “i teorien”? Hvordan omsættes karrierelæring i praksis, og hvordan forstår gymnasielærere karrierelæring i lyset af deres forventninger til den politiske agenda?

Se slides fra oplægget her: Laura Cordes Felby: Hvad er karrierelæring i teori og praksis?

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen

Helene Valgren blev valgt til dirigent. Anette Jochumsen blev valgt til sekretær.

Helene indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med foreløbig dagsorden d. 29.08.2019 og med endelig dagsorden d. 31.10.2019. Desuden var indkaldelsen forsidenyhed på vores hjemmeside samt opslag på Facebook d. 5.11.2019.

2. Aflæggelse af beretning v/formand Carla Tønder Jessing

Læs beretningen her: Formandens mundtlige beretning om bestyrelsens arbejde

3. Aflæggelse af regnskab v/ kasserer Marie Nordskov Nielsen

Regnskabet er i balance og revisorerne har godkendt det.

4. Indkomne forslag

Sektionen SKUD nedlægges – der er indkommet forslag fra sektionen

Generalforsamlingen imødekom anmodningen.

5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse v/ kasserer Marie Nordskov Nielsen

Kontingentets størrelse fastholdes: Kr. 650 for medlemskab med blad og kr. 300 for medlemskab uden blad.

6) Valg af formand

Carla Tønder Jessing genopstiller ikke og foreslog Karina Meinecke, UU Kbh., som ny formand.

Karina Meinecke blev valgt med akklamation.

7. Valg af kasserer

Kasseren er kun på valg i lige år (derfor ikke i år)

8. Valg af

a. bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen: Lis Brok-Jørgensen, Karina Meiniche, Charlotte Knagh Trojahn (alle genopstiller) og Kim Døhr Andersen (genopstiller ikke). De fire medlemmer indvælges for to år.

Inger-Lise Lund Petersen, Københavns Professionshøjskole, blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem.

Eva Jensen, Uldum Højskole, blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem.

På valg som suppleanter: Lene Veldt Pedersen og Christina Rath (begge genopstiller), Catalina Kjær og Claus Lei Hansen (begge genopstiller ikke). De fire suppleanter indvælges for et år.

Jacob Bækkegaard, Studievalg DK Midt-Vest, og Karen Lintner, Aarhus Universitet, blev valgt som suppleanter.

b.  2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år

På valg som revisorer: Marie Thodberg og Ib Holm Pedersen. Begge modtog genvalg.

Valg af revisorsuppleant: Kim Døhr Andersen blev valgt.

9. Evt.

Carla takkede Catalina og Claus for indsatsen som suppleanter.

Kim kunne desværre ikke være til stede, men fik også en tak fra formanden.

Bestyrelsen takkede Carla som afgående formand.

Carla afsluttede med et billedshow fra sin tid som formand for foreningen.