Virtuel Generalforsamling Danmarks Vejlederforening 29. november 2021 kl. 19.30

Før selve generalforsamlingen holdt Peter Plant et spændende og inspirerende oplæg om Green Guidance

Referat

1. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen

Dirigent: Helene Valgreen

Referent Christina Rath

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Aflæggelse af beretning ved formand Karina Meinecke

Formanden aflagde beretning fra et travlt og aktivt år, hvor vi bl.a. har fået flere medlemmer og udvikler nye tiltag, bl.a. virtuelle medlemsmøder, hvor vi allerede har holdt et.

Beretningen kan læses her: Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2021

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Marie Nordskov Nielsen

Revisorerne har godkendt regnskabet for 2020, som viser et overskud på 73.630 kr. Det ser rigtigt fint ud, som især skyldes at bestyrelsen har holdt flere virtuelle møder. Regnskabet fik applaus af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening

Da foreningen bruger sociale medier og hjemmesiden til at informere om nyheder, vil bestyrelsen fremadrettet ikke udgive nyhedsbrevet i samme omfang og arbejder hen imod en udfasning. Det kræver en ændring i foreningens vedtægter §7. Generalforsamlingen, første afsnit.

Bestyrelsen foreslog at ændre til følgende i: “Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og sociale medier senest 2 måneder før generalforsamlingen”

Forslaget blev enstemmigt godkendt

5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontinenternes størrelse.

Kasserer Marie Nordskov Nielsen fremlagde budgettet for 2022 med et underskud på 17.000 kr, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Forslag til kontingenternes størrelse:

Grundet det gunstige regnskab fra 2020 foreslog bestyrelsen, at det kombinerede medlemskontingent (medlemskab med blad) blev nedsat fra 650 kr. årligt til 600 kr.

Nedsættelse af det kombinerede kontingent blev enstemmigt vedtaget

6. Valg af formand

Karina Meinecke modtager genvalg og blev valgt med applaus

7. Valg af kasserer

Er ikke på valg i år

8. Valg af

a) bestyrelse og suppleanter

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Lis Brok-Jørgensen
 • Inger-Lise Petersen
 • Eva Nørgaard Jensen
 • Maria Solhøj

Følgende blev valgt som suppleanter:

 • Charlotte Knagh Trojahn
 • Sandra Hein
 • Dorte Berndt
 • Henrik Overgaard

b) 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år

Følgende blev enstemmigt valgt:

Revisorer:

 • Stig Ottesen
 • Karen Lintner

Revisorsuppleant:

 • Kim Andersen

9. Evt.

Karina takkede de bestyrelsesrepræsentanter, der ikke genopstillede, for deres store engagement og arbejde i bestyrelsen: Karen, Inge og Lene. Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.