Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-02-2018

Høringssvar FGU-lov — Lovudkast 1 (lov om forberedende grunduddannelse)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
DVF har følgende bemærkninger til lovudkastet:

Overordnet bifalder DVF etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats og af en forberedende grunduddannelse for unge som et mere enkelt system med tre uddannelsesspor og en gennemgående kontaktperson til den unge i uddannelsesforløbet, samt at uddannelsen opbygges om hold- og arbejdsfællesskaber, ligesom der er fokus på at skabe et attraktivt socialt liv for de unge.

FGU og vejledning:

DVF bemærker, at det ikke fremgår tydeligt af lovforslaget, hvordan der skal foregå vejledning i elevernes FGU-forløb. I de nuværende ordninger indgår der betydelige vejledningsopgaver som del af f.eks. produktionsskole- og EGU-forløb. Vejledning i fm. FGU-forløb omtales ikke i lovforslaget. DVF mener, det bør tydeliggøres, hvem der skal vejlede på FGU. Det præciseres i lovforslaget, at FGU-underviserne skal have specifikke uddannelser og kvalifikationer. Det bør ligeledes gælde for vejledere på FGU, at de skal have en af Undervisningsministeriet godkendt vejlederuddannelse.

Særlige bestemmelser:

“Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at elever, som på grund af funktionsnedsættelse, kronisk sygdom eller misbrugsbehandling ikke har mulighed for at gennemføre niveauerne inden for den i § 8, stk. 2, normerede varighed, kan deltage på nedsat tid”.

Bemærkninger hertil: Flere unge med angst eller depression og andre lidelser benytter de forberedende tilbud igennem beskæftigelseslovgivningen som f.eks. IDV-elev på en produktionshøjskole eller som ét-fagskursist på AVU. Hvis der kunne åbnes mere for disse elever i FGU, vil de kunne flyttes fra offentlig forsørgelse/uddannelseshjælp til “at være i gang”. Det vil være fordelagtigt både for de unge og for samfundet. Der opfordres til, at det indgår i FGU- beskrivelsen, at man kan imødekomme enkeltelevers behov for nedsat tid i en periode.

“§ 28. Erhvervstræning kan for den enkelte elev have en varighed på højst to uger ad gangen og højst fire uger pr. påbegyndt halvår”.

Bemærkninger hertil: Der opfordres til at foreslå en større fleksibilitet i erhvervstræningen, så elever kan samle deres praktikuger og få et længere praktikforløb, hvis det vurderes bedst for den unge. Eksempelvis kunne det i udkastet tilføjes, at i særlige tilfælde vil den unge kunne få et længere praktikforløb, hvis det af kommunalbestyrelsen vurderes nødvendigt.

 

Med venlig hilsen
På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse

Carla Tønder Jessing
Formand