Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-02-2018

Høringssvar FGU-lov — Lovudkast 2 (lov om institutioner for forberedende grunduddannelse)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
DVF har følgende bemærkninger til lovudkastet:

Overordnet bifalder DVF etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats og af en forberedende grunduddannelse for unge som et mere enkelt system med tre uddannelsesspor og en gennemgående kontaktperson til den unge i uddannelsesforløbet, samt at uddannelsen opbygges om hold- og arbejdsfællesskaber, ligesom der er fokus på at skabe et attraktivt socialt liv for de unge.

I DVF ser vi med tilfredshed, at alle institutionerne får pligt til at udbyde alle de tre FGU-uddannelsesspor på alle skolerne, og at der skal skabes et miljø, som “opleves som et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø”. Det er vigtigt for de unges gennemførelse af FGU-en, at der skabes et attraktivt uddannelsesmiljø for unge, og at ministeriet følger op på dette.

FGU og vejledning

DVF bemærker, at det ikke fremgår tydeligt af FGU-lovforslaget, hvordan der skal foregå vejledning i elevernes FGU-forløb. DVF mener, det bør tydeliggøres, hvordan og af hvem der skal vejledes på FGU. Det præciseres i FGU-lovforslaget, at FGU-underviserne skal have specifikke uddannelser og kvalifikationer. Det bør ligeledes gælde for vejledere på FGU, at de skal have en af Undervisningsministeriet godkendt vejlederuddannelse.

 

Med venlig hilsen
På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse

Carla Tønder Jessing
Formand