Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-02-2018

Høringssvar FGU-lov — Lovudkast 4 (følgelovforslag)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.
DVF har følgende bemærkninger til lovudkastet:

Overordnet bifalder DVF etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats og af en forberedende grunduddannelse for unge som et mere enkelt system med tre uddannelsesspor og en gennemgående kontaktperson til den unge i uddannelsesforløbet, samt at uddannelsen opbygges om hold- og arbejdsfællesskaber, ligesom der er fokus på at skabe et attraktivt socialt liv for de unge.

Forslaget om ny rådsstruktur:

Vedr. nedlæggelsen af Det Nationale Dialogforum og den aftalte “udvidelse af REU’s rådgivning inden for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ud over erhvervsuddannelserne til at omfatte den samlede rådgivende kompetence på området, herunder også vejledningsområdet og det forberedende område, indgår i det samtidigt fremsatte forslag til lov om forberedende grunduddannelse”:

DVF opfordrer til, at Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser udvides med repræsentanter for professionelle vejledningsaktører og vejlederforeninger, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning og Danmarks Vejlederforening. Begrundelsen er, at rådgivningen af ministeriet ud over erhvervsuddannelserne udvides “til at omfatte den samlede rådgivende kompetence på området, herunder også vejledningsområdet og det forberedende område”. Det er derfor af stor vigtighed, at vejlederprofessionen repræsenteres i rådet.

Forslaget om reformfølgegruppe:

DVF noterer med tilfredshed, at der foreslås nedsat en reformfølgegruppe: “Aftalepartierne er endvidere enige om, at der nedsættes en reformfølgegruppe, som skal følge implementeringen af initiativerne i aftalen samt varetage den løbende tværgående monitorering af det forberedende område”.

Endvidere foreslås det, at den særskilte følgegruppe skal have “repræsentation af fx arbejdsmarkedets parter, KL, erhvervsskoler FGU-institutioner samt elev- og lærerorganisationer for det forberedende område”. DVF opfordrer til, at Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser udvides med repræsentanter for professionelle vejledningsaktører og vejlederforeninger, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning og Danmarks Vejlederforening. Det er af stor vigtighed, at vejlederprofessionen repræsenteres i rådet.

Vedr. boligstøtte til FGU-elever:

Det hilses velkomment, at der i § 19 (Lov om individuel boligstøtte) sker en ændring således, at indtægter fra hjemmeboende børn under 18 år ikke indgår i den samlede husstandsindkomst i forbindelse med beregning af boligstøtte. Det er hensigtsmæssigt, at familiens økonomiske situation ikke berører den unges uddannelsesvalg.

 

Med venlig hilsen
På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse

Carla Tønder Jessing
Formand