Til: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Integrationskontor
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-04-2018

Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. DVF har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Generelt finder vi det uheldigt, at man skal have været i Danmark (“Riget”) i 9 år ud af de sidste 10 år og desuden have arbejdet 21⁄2 år for at få uddannelsesstøtte. Det er vores indtryk fra vejledningspraksis, at nogle (måske mange) udlændinge gerne vil (op-)kvalificeres ved at tage uddannelse, så de er i stand til at bestride jobs, der kræver bestemte kvalifikationer, og som kan give en god løn – og dermed også en god skattebetaling. Det er et politisk mål, at den danske arbejdskraft løbende skal opkvalificeres, bl.a. af konkurrencehensyn. Det samme finder vi bør gælde de udlændinge, der kommer hertil, også med uddannelsesstøtte.

DVF er bekymret for, at man med lovændringerne kommer til at straffe dem, der i kraft af mere uddannelse ønsker at yde noget – både for deres egen og for samfundets skyld. Man risikerer at fastholde dem unødvendigt i ufaglærte job.

Bemærkning til bestemmelsen beskrevet på s. 17:

“Ved fast ansættelsesforhold af længere varighed skal som udgangspunkt forstås et ansættelsesforhold af mindst 2 års uafbrudt varighed hos samme arbejdsgiver. Alle typer af ansættelse er omfattet, herunder ufaglærte ansættelsesforhold. Tilsvarende forstås ved selvstændig erhvervsvirksomhed gennem en længere periode som udgangspunkt, at udlændingen skal have drevet samme virksomhed uafbrudt gennem mindst 2 år. Formålet med bestemmelsen er bl.a. at tilgodese erhvervslivets behov for at kunne fastholde udenlandsk arbejdskraft” (vores kursivering).

DVF anerkender ønsket om, at loven skal være gavnlig for samfundet, men vi opfatter det som en opgave for arbejdspladserne at arbejde for fastholdelse gennem gode ansættelsesforhold.

Endelig en bemærkning til § 4, stk. 5: Vi finder det uheldigt, at de to måneders pause i uddannelseshjælpen kan få betydning for, at man så skal leve op til de nye og strammere regler, selvom man var kvalificeret i første omgang.

 

Med venlig hilsen
på Bestyrelsens vegne

Carla Tønder Jessing
Formand