Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

18-04-2018

Høringssvar på udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. DVF har følgende bemærkninger til udkastet:

Vedr. § 9, stk. 1: Det er glædeligt, at udkastet angiver tydeligt, hvem der har ansvaret for de ikkeuddannelsesparate elever efter den 15. januar: UU eller den skole, hvor UU ikke forestår vejledningen.

Helhedsvurdering - § 9 stk. 3: DVF opfatter det positivt, at der åbnes for, at man kan uddannelsesparathedsvurdere bredere i forhold til, at også de praksisfaglige forudsætninger i sammenhæng med almenfaglige forudsætninger kan give adgang til at blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse.

Det bekymrer dog, at UU-vejledere ikke får adgang til at give individuel vejledning til disse unge, da vejlederen vil kunne skabe overlevering og god overgang til uddannelsesinstitutionen, fx i forhold til at give den unge en mentor eller klæde kommende lærere og vejledere på, så den unge får et bedre grundlag for at lykkes trods de sociale og personlige udfordringer, der måtte være. Vi foreslår, at der indskrives en mulighed for, at en UU-vejleder kan tilbyde individuel vejledning i konkrete tilfælde til trods for, at den unge er erklæret uddannelsesparat.

Vedr. § 9, stk.4: DVF finder det positivt, at det angives i parenteserne “(efter afrunding)”, at der skal ske en afrunding af karakterne i forbindelse med helhedsvurderingen. Det forekommer mere rimeligt for eleverne, og det frigiver ressourcer hos vejlederen, da arbejdsgangene mindskes. Det skal også sikres, at der i Optagelse.dk-systemet afrundes automatisk.

Indberetning til karakterdatabasen § 10: Det vil være hensigtsmæssigt, at det præciseres tydeligere, at det er skolen, der har ansvaret for, at elevernes standpunktskarakterer indberettes rettidigt til optagelse.dk via karakterdatabasen. I udkastet er formuleringen, at skolen “skal drage omsorg for…”

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen i Danmarks Vejlederforening

Carla Tønder Jessing
Formand