Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

17-05-2018

Høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2018/2019

Danmarks vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar om bekendtgørelsesudkastet. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand