Til: Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-08-2018

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovudkastet. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand