Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jura og Internationale forhold
Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-08-2018

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til lovudkastet. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand