Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

17-08-2018

Høringssvar på udkast til ændringsbekendtgørelse om folkeskolens prøver

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til ændringsbekendtgørelse. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand