Til: Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-10-2018

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til ændringsbekendtgørelse. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand