Til: Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1463 København K
Att. Åse Bonde

Fra: Danmarks Vejlederforening

14-10-2018

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket praksisfaglighed m.v.)

Danmarks Vejlederforening (DVF) er ikke på høringslisten til dette lovforslag, men da vi har en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og er én af de faglige foreninger i DLF, vil vi gerne bidrage til Danmarks Lærerforenings høringssvar.

Lovforslaget er forbundet med de politiske intentioner om at få flere afgangselever til at vælge en erhvervsuddannelse, og det er knyttet til muligheden for at vurdere elevernes praksisfaglige kompetencer som del af UPVen i 8.og 9. klasse (uddannelsesparathedsvurderingen). Forslaget har derfor stor interesse for vejledere i UUerne (den kommunale ungeindsats fra 1.8.2019) og dermed for Danmarks Vejlederforening.

Fra DVF har vi følgende bemærkninger til lovforslaget:

1)
Vi støtter generelt den større vægtning af praksisfaglighed.

2)
Vi foreslår, at forslaget i § 9, stk. 3:
“I 8. og 9. klasse har eleverne krav på udsendelse i praktik, jf. 1. pkt., i op til en uge i 8. klasse og igen i 9. klasse. Afgørelse om udnyttelse af retten til at blive udsendt i praktik i 8. og 9. klasse træffes af eleven i samråd med forældrene, jf. § 54”
ændres til, at det bliver obligatorisk for alle elever i 8. og 9. klasse at komme i erhvervspraktik. Begrundelsen herfor er, at både elevorganisationen Danske Skolelever og ungdoms- og vejledningsforskere ser erhvervspraktik som vigtige forudsætninger for, at leverne får kendskab til et bredere udsnit af erhvervs- og arbejdslivet, end det, de (måske) kender fra deres forældre. Erhvervspraktik kan sammen med initiativer i den åbne skole bidrage til bedre forudsætninger for den del af elevernes karrierelæring, der omfatter omverdenskendskab og valgkompetencer.

Vi foreslår endvidere, at forslaget om, at “Det vil være elevens opgave at finde en erhvervspraktikplads, hvis eleven ønsker at benytte retten til at komme i erhvervspraktik.” (Ministeriets “Bemærkninger til lovforslaget”, side 11 nederst), ændres til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) informerer om og tilbyder alle elever hjælp til at finde erhvervspraktiksted i 8. og 9. klasse.
Begrundelsen herfor er, at elevernes kendskab til erhvervsområder og arbejdspladser naturligt vil være stærkt begrænset, ligesom de fleste forældre har begrænset viden om andre erhvervsområder end deres egne.

Vi håber, Danmarks Lærerforening vil tage disse bemærkninger med i sit høringssvar.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand