Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

06-11-2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymmasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesforslaget. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand