Til: Sundheds- og Ældreministeriet
Afdeling for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen
Holbergsgade 6
1057 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

10-12-2018

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesudkastet. DVF har ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand