Til: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

14-01-2019

Ministeriets j.nr.: 2018-20616.

Høringssvar på udkast til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (UIM ID: 607159)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til lov. DVF har følgende bemærkninger til udkastet:

Overordnet finder vi i DVF udkastet i modstrid med en dansk humanistisk tradition i relation til hjælp til og integration af flygtninge. Det gælder både de foreslåede ændringer i antal familiesammenføringer, de foreslåede stramninger i opholdstilladelser, og ordvalget, eksempelvis den foreslåede ændring fra “integrationsydelse” til “selvforsørgelses- og hjemrejseydelse”.

Helt generelt tager vi afstand fra det overordnede formål med forslaget: “Formålet med ændringerne er at tydeliggøre, at opholdstilladelser til alle flygtninge fremover alene skal meddeles med henblik på midlertidig ophold, og gøre det klart, at udlændingemyndighederne fremover skal gå til grænsen af Danmarks internationale forpligtelser, når der træffes afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse”.

Danmarks Vejlederforening kan af principielle og etiske grunde ikke støtte udkastet til lov og det menneskesyn, det indeholder.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand