Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Departementet
Postboks 2135
1015 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

17-01-2019

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslagene. DVF har følgende spørgsmål og kommentarer til forslagene:

DVFs bemærkninger til den nye 1-årige akademiske overbygningsuddannelse, som omtales således i Bemærkninger til Lovforslaget (1. Indledning):

“Lovforslaget har til formål at give universiteterne mulighed for at udbyde en ny, videregående uddannelse som overbygning på en bacheloruddannelse; en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse. Det foreslås således, at universiteterne får mulighed for at udbyde forskningsbaserede, selvstændigt afsluttede akademiske overbygningsuddannelser på 60 ECTS-point som ordinær uddannelse”.

Af bemærkninger til lovforslaget, 3.1.2.2, fremgår det, at

“En person, der har gennemført en akademisk overbygningsuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan som udgangspunkt ikke blive optaget på en kandidatuddannelse, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse, da den pågældende vil være omfattet af reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger under pkt. 3.1.1.2.1.”

Hvis man altså har taget den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse, kan man ikke tage en kandidatuddannelse.

Og i 3.1.2.3.:

“Da der er tale om en 1-årig uddannelse (60 ECTS-point), der tager sigte på at skabe en hurtigere og mere fleksibel vej til arbejdsmarkedet, vil fastlæggelsen af uddannelsens formål dog blandt andet også skulle afspejle, at uddannelsen ikke som udgangspunkt skal kvalificere til ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse).”

Ligesom med uddannelsesloftet gør dette uddannelsessystemet unødigt ufleksibelt. Man kan frygte, at studerende, som måtte overveje den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse, ikke ville tage den, fordi de så både ville miste muligheden for at tage en kandidatuddannelse (med mindre de venter 6 år eller vælger en kandidatuddannelse fra “Positivlisten”) og en efterfølgende ph.d.-uddannelse. De, der så (trods alt) tager den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse, ville så netop ikke — før efter 6 år — kunne komme videre ad den vej, selvom de selv, og evt. deres arbejdsgiver, kunne se det formålstjenlige i det.

Man kunne foreslå, at de uddannelsesinstitutioner, der kan/vil tilbyde 1-årige akademiske overbygningsuddannelser, skulle gøre det muligt at supplere disse til en kandidatuddannelse.

Andre spørgsmål:

Vedr. ansøgere til en kandidatuddannelse: Hvordan vil man prioritere ansøgere med retskrav på en kandidatuddannelse? Hvis der f.eks. bliver bachelorer fra op mod 3 årgange, der søger, skal der så være plads til alle? Og kan det ikke give et meget uens optag?

Er den 1-årige kandidatuddannelse at sidestille med en masteruddannelse? Hvis ikke, hvordan adskiller den sig så fra en ordinær kandidatuddannelse, ud over længden?

Masteruddannelsen, herunder afgangsprojektet, gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse (s. 9):
Vi kan anbefale, at der skrives: “der svarer til og sidestilles med en kandidatuddannelse”. Baggrunden er, at Dansk Magisterforening ikke godkender masteruddannelser på lige fod med en kandidatuddannelse. DM vil ikke forhandle løn og overenskomster med dem, der kun har en masteruddannelse. Set fra vores forenings perspektiv er det et problem, også for dem, der har taget en masteruddannelse i vejledning.

Set i relation til vejledning bliver det ikke let at vejlede efter de nye regler. Det kan anbefales, at det af loven fremgår, at universiteterne er forpligtede til at synliggøre de muligheder, der er, så det bliver muligt at gennemskue de forskellige overbygningsmuligheder.

Hvor og hvordan tænkes de unge vejledt bedst mellem bacheloruddannelse og kandidatuddannelse?

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand