Til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72 A
2300 København S

Fra: Danmarks Vejlederforening

06-02-2019

Høring om udkast til lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvenslovforslag

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til lovforslag. DVF har følgende bemærkninger til udkastet:

Overordnet finder DVF det positivt, at der med lovforslaget saneres i et komplekst område. Den overordnede intention bifaldes, herunder forslaget om færre proceskrav og ensartethed på tværs af målgrupper i jobcentret, forenkling af voksenlærlingeordningen, samt en tiltrængt gennemskrivning af loven.

Vedr. Forslag til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Afsnit 2, Kapitel 4, § 12: Formuleringen “Jobcentret kan tilbyde job- og uddannelsessøgende information og vejledning …”, mener DVF bør ændres til “Jobcentret skal tilbyde job- og uddannelsessøgende information og vejledning …”. Begrundelsen herfor er, at voksenvejledningen er spredt, uensartet og vanskeligt tilgængelig for (også) denne gruppe af voksne. Derfor er det af stor vigtighed, at jobcentrene forpligtes til at tilbyde professionel og kvalificeret job- og uddannelsesvejledning også til denne målgruppe.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand