Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Økonomisk-Administrativt Center
Frederiksholms Kanal 25

Fra: Danmarks Vejlederforening

04-04-2019

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelser om forberedende grunduddannelse (FGU)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkastet til bekendtgørelser. DVF har følgende bemærkninger:

Om vejledning:

I bekendtgørelsesudkastet omtales vejledning på en måde, som kun kan forstås som faglig vejledning eller gennemførelsesvejledning:

Vejledning
§ 4. Institutionens vejledning tager udgangspunkt i den individuelle forløbsplan og støtter eleverne i at sætte realistiske mål for deres undervisningsforløb og til at kunne nå disse mål gennem uddannelsesforløbet.
Stk. 2. Institutionen tilrettelægger sin vejledning af eleverne, så der i uddannelsesforløbet for den enkelte elev indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Udkast til Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse, § 3, side 2.

Vi finder det positivt, at denne vejledning beskrives som et krav, men vi finder det mangelfuldt, at der ikke stilles krav om eller beskrives en bredere uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, ligesom der ikke indgår krav om vejledning fra uddannede, professionelle vejledere.

I Samlet fagbilag og læreplaner:

I alle fagbeskrivelser indgår vidensmålet “uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder inden for fagområdet”, hvilket ikke er understøttet af krav til eller beskrivelser af professionel uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning af uddannede vejledere i elevens gennemførelse af FGU-forløbet.

I Didaktiske principper for FGU, side 2:

Afklaring og vejledning
Der er både i og uden for undervisningen en løbende dialog med eleverne om deres retning mod uddannelse og beskæftigelse. Der vil blive lagt vægt på, at eleverne løbende inddrager deres læring og øvrige erfaringer til at kvalificere deres valg.

Også her mangler der en definition af hvilken vejledning, der er tale om, og hvem der skal varetage den, men ordlyden “retning mod uddannelse og beskæftigelse” peger på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, som bør varetages af uddannede vejledere.

Om regler for adfærd:

DVF finder det etisk betænkeligt, at man ønsker at regulere elevernes adfærd i deres fritid. Der er tale om en betænkelig magtbeføjelse til FGU-institutionen at skulle skønne, hvornår ordens- og samværsreglerne er overtrådt i elevernes fritid (§14 stk. 3, samt Bilag 2 i udkast til Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse, side 8-9 om “Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler”).

Endvidere undrer det DVF, at der i Udkast til Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse, § 13 og 14, side 3-4 om ordens- og samværsregler, med en stor detaljeringsgrad fastlægges adfærdsregler, herunder regler om sprog, mobiltelefoner og påklædning. Bestemmelserne kan læses som udtryk for stor mistillid til disse elevers moral og dømmekraft.

Om egenbetaling:

Af Udkast til Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse, § 20 om egenbetaling, fremgår det, at eleverne kan komme til at yde en vis egenbetaling, fx for udleverede fotokopier: “Stk. 2. Institutionen kan efter drøftelse med elevrådet tillige bestemme, at eleverne skal yde en betaling for fotokopier, som institutionen giver eleverne til undervisningsbrug…” DVF mener principielt, at kopierede materialer, der indgår i undervisningen eller kræves af eleverne i forbindelse med undervisningen, skal være uden egenbetaling.

Vedr. § 20 kan det endvidere være nødvendigt at præcisere, at der ikke er egenbetaling i praktikkerne. Eksempelvis når en elev skal i en kortere praktik fx i et køkken, får den unge udleveret sikkerhedssko uden egenbetaling.

Andre bemærkninger og spørgsmål:

  • I forbindelse med de didaktiske principper, finder DVF det positivt, at det nævnes, at underviserne skal have autenticitet og viden om det fagområde, de underviser i. Det er dog også vigtigt at have fokus på, at underviserne skal have specialpædagogisk viden til støtte for de elever, der har behov herfor.
  • Ifølge bekendtgørelsen om indhold vil der være mulighed for fjernundervisning (§7), hvilket DVF finder meget positivt.
  • Spørgsmål: Vil det være tilladt for elev at vælge en FGU-institution udover kommunegrænserne? I KUU-bekendtgørelsen er det beskrevet, hvilke krav der skal være opfyldt — er det helt frit ift. FGU?
  • Spørgsmål: Er det muligt for institutionerne at lave IDV-forløb på et lavere timeantal end 26 klokketimer pr. uge, ligesom man tidligere har kunnet i produktionsskoleregi (det betyder at den unge er på uddannelseshjælp, imens man er i aktivering på FGU)?
  • De elever, der er i gang med AVU-fag på VUC i foråret 2019, men som har brug for mere opkvalificering og derfor bliver målgruppevisiteret til FGU til august 2019, kommer i økonomisk klemme. De får den sidste SU pr. 1.6. og kan først få skoleydelsen udbetalt pr. 1.9. De er ikke berettiget til at søge uddannelseshjælp, da de er imellem to uddannelser, og de har ikke vidst dette i tide til at kunne spare op til de to måneder. Hvilken overgangsordning bliver der lavet for dem?
  • Spørgsmål: Hvordan sikrer man, at de kommunale “EGU”-praktikpladser, f.eks. i børnehave og på plejehjem, kan bruges som hidtil? Her tænkes på det økonomiske aspekt. Disse pladser er blevet dyrere, efter at kommunerne selv skal betale.
  • Man skal være opmærksom på, at selvom man ønsker at gøre brug af FGU som afklaring til STU, vil kravene på FGU være så høje, at dette ikke er muligt, og derfor kan der opstå kommunale tilbud ved siden af FGUen, fx for elever hvor der kræves 1-1 på både de faglige, personlige og sociale niveauer.
  • Spørgsmål: Er det fastlagt, hvor mange elever der kan være på et hold, og er der en øvre grænse for, hvor mange hold en elev kan indgå på? En del elever vil have behov for struktur, forudsigelighed og få skift for at kunne indgå i undervisningen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand