Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

11-04-2019

Høringssvar vedrørende ny prøveterminsbekendtgørelse

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsesudkastet. DVF har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand