Til: Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

22-05-2019

Høringssvar vedr. Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet samt Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på forslag til vejledningsområdets bekendtgørelser. Fra DVF har vi følgende bemærkninger til forslaget:

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

§3 stk. 3 og 4 omhandler, hvem der må modtage hvilken type vejledning.

Stk. 3. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, omfatter kollektiv vejledning i 7.-9. klasse samt i 10. klasser.
Stk. 4. For elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse, gives herudover vejledning, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer kommunalbestyrelsen konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden.

DVF mener, at også uddannelsesparate elever har ret til individuel vejledning. Det bør derfor tilføjes, at også elever, der er erklæret uddannelsesparate, gives individuel vejledning fra den vejleder, der varetager vejledningen på skolen.

Af §. 28 fremgår det, “at Kommunalbestyrelsen på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. stk. 2, skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.”

DVF finder dette problematisk og i strid med vejledningens dobbeltformål, her individets ønsker og behov. Vejledning bør tage udgangspunkt i de unges ønsker og forudsætninger og ikke i opnåelse af et bestemt måltal.

DVF finder det vigtigt og positivt, at bekendtgørelsen præciserer, hvilke kvalifikationskrav der stilles til vejledningen og vejlederne (Kapitel 11).

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Kapitel 2, Supplerende regler om uddannelsesparathedsvurdering, omfatter bestemmelser om vurdering af personlige og sociale forudsætninger. DVF er nu som før principielt imod denne vurdering, da den altid vil være normativ og kontekstbundet.

Generelt savner vi i DVF, at bekendtgørelsen præciserer vejledningsfaglige kvalifikationskrav til de personer, der udfører uddannelsesparathedsvurderingen, underviser i emnet Uddannelse og Job og medvirker ved elevernes arbejde med studievalgsportfolien.

DVF hilser det velkomment, at der er udarbejdet en ny udgave af studievalgsportfolien, som vi håber vil være lettere for eleverne at arbejde med. I § 17 stk. 2 står der, at eleverne skal vedlægge deres udfyldte studievalgsportfolio. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der kan laves en automatisk overførsel af denne, eller at den løbende i 8. og 9. klasse kan udfyldes direkte i optagelse.dk. Det skaber en del forvirring, at eleverne skal vedhæfte den som pdf.

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

DVF hilser det velkomment, at Kapitel 1, Introduktionskurser til ungdomsuddannelser, § 2, og Kapitel 2, Brobygning til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse, § 4, præciserer, at der skal ske forberedelse og efterbearbejdning ift. introduktionskurserne og brobygningen. Det ville kvalificere denne beskrivelse, hvis forberedelse og efterbearbejdning ikke kun begrundes med elevens valg af ungdomsuddannelse, men også i elevens bredere karrierelæringsproces.

Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

DVF har ingen bemærkninger.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Carla Tønder Jessing
Formand