Til: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Jura og Internationale forhold
Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

16-12-2019

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget.

Danmarks Vejlederforening hilser ophævelsen af Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse velkommen, så flere kan få mulighed for at supplere eller udbygge deres kompetencer på et videregående niveau.

Loven i sig selv har ført til afbrud af studieforløb for overhovedet at kunne få de efterspurgte kompetencer på andre studier på samme eller lavere uddannelsesniveau. Med ophævelsen genindføres fleksibiliteten i det videregående uddannelsessystem til gavn for den enkelte studerende og for samfundet som helhed.

Vi er enige med regeringen i, at begrænsning af dobbeltuddannelse, bidrager til at presse de unge i forbindelse med uddannelsesvalg, i form af et behov for at skulle vælge den rigtige uddannelse første gang. Dette er med til at stresse de unge og får dermed en negativ indvirkning på deres trivsel.

Det er afgørende i vejledning at kunne have fokus på muligheder, og vejledningen skal helst ikke bære præg af ren regel-navigering. Med afskaffelsen af begrænsning af dobbeltuddannelse, bliver der igen mulighed for at skifte spor og tage en ny videregående uddannelse på samme niveau eller lavere, hvis ens uddannelsesmæssige behov eller ønsker går i den retning.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand