Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

11-06-2020

Høring: Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelsen. Vi har følgende kommentarer:

Kapitel 3, indhold af vejledningen:

I EVAs rapport: Unges oplevelse af uddannelsesvalg og vejledning i 9. klasse, fremgår det, at især fem faktorer presser de unge i valgsituationen: forældrenes forventninger, karakterpres, frygt for at vælge forkert, ikke at vide, hvad man skal, og uddannelsesparathedsvurderingen i sig selv.

Med baggrund i dette har vi følgende forslag:

§ 4: Under minimumsindholdet af den kollektive vejledning, mener DVF at der skal tilføjes et tema omkring arbejdet med elevernes styrker, selvindsigt, refleksion, samt valgproces og den enkeltes arbejde med dette.

Dertil mener vi at der i punkt 1-3, bør stilles krav til mere end en introduktion. Det er vigtigt for eleverne at de har opnået en viden, de kan anvende i deres valgproces og det skal afspejle det sproglige i bekendtgørelsen.

§ 5: Vi er meget enige i, at vejledningens indhold og tilrettelæggelse tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger. Vi mener dog at alle unge, både dem der er vurderet uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate, har krav på at modtage individuel vejledning med den vejleder der foretager den kollektive vejledning på skolen, hvor der er mulighed for at den unge kan skabe refleksion omkring egne styrker, interesser og muligheder og få hjælp til den videre proces mod et uddannelsesvalg.

Dertil kommer forløb med gruppe- og individuel vejledning for de elever der har yderligere behov for det.

Kapitel 11, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål:

§ 28: DVF mener det er vigtigt at der er et godt samarbejde mellem skolerne og vejlederne, og at parterne sammen sikrer en fælles strategi omkring vejledning og undervisning i uddannelse og job, så elever og forældre oplever en sammenhængende indsats.

Vi hilser derfor § 28 velkomment.

§ 30: Vejledning bør tage udgangspunkt i de unges ønsker og forudsætninger og ikke i opnåelse af et bestemt måltal. Derfor finder vi § 30 problematisk.

Kapitel 12, Uddannelseskrav til vejlederne:

§33: DVF finder det vigtigt og positivt, at bekendtgørelsen præciserer, hvilke kvalifikationskrav der stilles til vejledningen og vejlederne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand