Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

08-08-2020

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Nyt praktikpladstaxametertilskud)

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslag.

DVF har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand