Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

05-02-2021

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale uddannelser (Opfølgning på aftale om styrkelse af ordblindeområdet)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

I Danmarks Vejlederforening hilser vi initiativet “Lettere adgang til ordblindeefterskoler” velkomment. Det er positivt at midlerne tildeles direkte til at mindske elevernes egenbetaling således, at elever der ellers ville være forhindret i et sådan tilbud, grundet manglende ressourcer i familien, kan komme på efterskole og få kvalificeret faglig hjælp til at komme videre i deres liv.

Angående initiativet “Mulighed for oprettelse af klasser med forlængede uddannelsesforløb for elever med bl.a. ordblindhed på det gymnasiale område”, har vi følgende kommentarer:

Der kan være mange årsager til at man som ung har behov for at forlænge sin gymnasiale uddannelse med et år. Det kan også være hensigtsmæssigt, at det planlægges fra start, så den unge, får større mulighed for at gennemføre sin uddannelse. Vi mener det er hensigtsmæssigt at der tages højde for forskelligheden i målgrupperne, så de enkelte tilbud kan målrettes forskellige målgrupper og man dermed også kan tage hensyn til de behov målgruppen har i de enkelte tilbud, f.eks. klassestørrelse, hjælpemidler, mentorordninger, mulighed for opsamling efter længere sygdomsforløb mm.

Vi tænker også at vejledningsforløb, både i fællesskab og individuelt vil være til stor gavn for den enkelte unge, i forhold til en fremtidig indtræden på videre uddannelse og arbejdsmarked.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand