Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

19-08-2021

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Hjemmel til at udstrække uddannelsesforløb m.v. for visse elev- og lærlingegrupper)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovændringen.

DVF har følgende kommentarer til forslag om lovændring:

Vi bifalder at elever og lærlinge, der udøver elitesport, på hoved- og grundforløb vil kunne udstrække uddannelsesforløbet med op til 50 pct., og der gives udvidet adgang til skolepraktik. Ligeledes bifalder vi at det er en skal-opgave for skolerne.

Vi bifalder ligeledes målet om at styrke indsatsen for elever og studerende med fysiske eller psykiske handicap og dermed bidrage til, at de i højere grad påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og dermed også får bedre forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet.

Denne gruppe af elever og studerende er forskellige og vil derfor have forskellige behov, i forhold til at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Fælles er dog at det er vigtigt at der støttes op om muligheden.

I forbindelse med dette, mener vi ikke at den foreslåede lovændring er nok, og har derfor følgende kommentarer:

  • Denne elevgruppe bør få mulighed for at udstrække hele deres erhvervsuddannelse, og ikke kun grundforløb 2.
  • Der bør være mulighed for at denne elevgruppe også har udvidet adgang til skolepraktik, ligesom elitesportsudøverne.
  • Vi bifalder at der etableres selvstændige hold for elever og lærlinge med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder. Her er det vigtigt at se på mulighederne i at lave mindre hold end ellers, da det vil være et behov hos nogle af eleverne i målgruppen. Disse selvstændige hold bør oprettes i et omfang, der tilgodeser behovet.
  • Vi mener ovenstående bør være skal-opgaver for skolerne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand