Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

06-02-2022

Høring over udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Varetagelse af opgaver af ordensmæssig karakter på kostafdelinger)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar om lovændringen.

DVF har ingen kommentarer til lovændringen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand