Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

12-02-2022

Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om de gymnasiale uddannelser (Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser)

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar om lovændringen.

Vi vurderer at der bliver en øget formidlings- og vejledningsopgave i forbindelse med lovændringen. Vi mener derfor også at der bør afsættes kommunale midler til KUI, da der vil være behov for øget uddannelsesvejledning for eleverne og kontakt med forældre, for at sikre en forståelse og undgå usikkerhed og tvivl i forbindelse med valg- og ansøgningsprocessen. Vi oplever i forvejen at vejledning i forbindelse med f.eks. optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser er komplekst og kommer til at fylde meget i den kollektive vejledning og til forældrearrangementer, og kompleksiteten bliver ikke mindre af dette nye lovforslag. For at undgå at tage tid fra andre meget relevante emner, mener vi derfor at det er hensigtsmæssigt at der gives ekstra ressourcer til denne opgave.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand