Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

20-02-2022

Høring over ændret bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar om bekendtgørelsen.

DVF har ingen kommentarer til ændringerne.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand