Til: Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Fra: Danmarks Vejlederforening

11-10-2022

Høring over udkast til Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne samt Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Danmarks Vejlederforening takker for muligheden for at afgive høringssvar på bekendtgørelserne. DVF har følgende kommentarer:

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse:

Når vi læser kapitel 5, omkring ansøgning, er vi i tvivl om, om man har fjernet muligheden for at markere at den unge har behov for SPS. Hvis det er tilfældet at det ikke længere kan markeres, mener vi det er uhensigtsmæssigt.

Det er en yderst relevant information at videregive til kommende uddannelsesinstitution, med henblik på at igangsætte processen med at ansøge om relevant støtte.

De unge arbejder løbende med refleksion omkring de vejledningsaktiviteter de deltager i. Dette skal bl.a. ske gennem en studievalgsportfolio. Resultaterne af arbejdet med en studievalgsportfolio skal noteres i afrapporteringsskemaet. Selve det at søge en ungdomsuddannelse, kan godt virke overvældende, da et stigende antal elementer de unge skal forholde sig til, gør det mere komplekst. Et sted man kan lave en ændring, så vi kan gøre processen mindre komplekst, er ved at afskaffe afrapporteringsskemaet. Ønskes der fortsat at ungdomsuddannelserne skal modtage de unges refleksioner, kan dette enten gøres som en del af ansøgningen i optagelse.dk, eller som en fil, der formmæssig er mere fri, så eleverne bedre kan se formålet med at producere det. Dette kan f.eks. være en film, en præsentation mm.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karina Meinecke
Formand