Printervenlig version (pdf)

Gældende pr. 29/11 2021

Ændringer vedtaget på generalforsamling 10/9 2011. Yderligere ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 5/9 2013, 8/9 2014, 9/9 2015, 7/9 2016, 26/11 2020, 29/11 2021.

§ 1. Navn

Foreningens navn er “Danmarks Vejlederforening”.

§ 2. Formål

Danmarks Vejlederforening er en landsdækkende vejledningsfaglig forening. Foreningen arbejder for:

 • At sætte karriere-, uddannelses- og erhvervsvejledning på den politiske dagsorden
 • At alle har adgang til livslang vejledning fra professionelle og uddannede vejledere
 • At alle vejledere har adgang til uddannelse og kvalificering
 • At samarbejde med organisationer, fagforeninger, beslutningstagere og andre interessenter
 • At øve indflydelse på lovgivningsarbejdet på vejledningsområdet
 • At være et levende forum for debat og videndeling om vejledning på tværs af sektorer
 • At støtte og formidle forskning, praksis- og metodeudvikling og evaluering inden for vejledning
 • At vejledning tager udgangspunkt i Principper for Etik i Vejledningen

§ 3. Medlemskab

§ 3.a Medlemmerne vil især være at finde blandt erhvervsaktive vejledere fra hele spektret af vejledning i et livslangt perspektiv, dvs. vejledere for unge og voksne indenfor karriere-, uddannelses-, erhvervsvejledning. Alle med interesse for vejledning kan blive medlemmer. Der kan tegnes to typer medlemskab:

 1. medlemskab med foreningsbladet VEJLEDEREN
 2. medlemskab uden foreningsbladet VEJLEDEREN.

Kontingentet for de to typer medlemskab fastsættes af generalforsamlingen én gang årligt.

§ 3.b Medlemskab og udmeldelse

Medlemskab gælder for et år ad gangen. Skriftlig udmeldelse kan ske løbende, men træder først i kraft per den 31. december i opsigelsesåret.

Ved tvivl om medlemskab af foreningen (jf. § 3a), er bestyrelsen den afgørende instans, ligesom bestyrelsen tager beslutning om tab af medlemskab.

§ 4. Kontingent

Typen af årskontingentet (3.a) fastsættes af generalforsamlingen årligt. Kontingentopkrævningen udsendes i 1.kvt af regnskabsåret.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Alle for en periode på 2 år. Formanden vælges i ulige år, kassereren vælges i lige år, dog første gang i 2015 for en periode på 1 år, de øvrige medlemmer vælges med 4 medlemmer i ulige år og 3 i lige år.

Der vælges hvert år 4 suppleanter for en periode af 1 år. Rækkefølgen af suppleanter besluttes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, sidder vedkommende i det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.
Bestyrelsen udpeger en ny suppleant for tiden frem til generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær samt andre udvalgsposter.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen og leder dens anliggender og administrerer dens formue.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tilstræber en mangfoldighed i bestyrelsen vedrørende køn, alder og interesseområde indenfor vejledning.

§ 5.b Der kan indkaldes observatører til bestyrelsesmøder af hensyn til kvalificering af beslutningerne og til orientering af bestyrelsen.

§ 5.c Tegningsretten udøves af foreningens formand og kasserer hver for sig.

§ 6. Sektioner

Oprettelse og nedlæggelse af sektioner besluttes på en generalforsamling. Midler til drift af en sektions aktiviteter besluttes af bestyrelsen i henhold til foreningens budget. Sektionen fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen. Denne forretningsorden må ikke stride mod foreningens forretningsorden.

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt. Indkaldelse og foreløbig dagsorden offentliggøres via hjemmesiden og sociale medier senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden senest 2 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i Danmark. Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist virtuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes sat på dagsordenen, skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Valg af formand afgøres ved simpelt flertal. Valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Står 2 eller flere kandidater lige efter 1. valgomgang, foretages der omvalg mellem disse. Valg af ikke tilstedeværende medlemmer forudsætter skriftligt tilsagn fra disse.

§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent for generalforsamlingen
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår, herunder beslutning om kontingenternes størrelse.
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af
  1. bestyrelse og suppleanter
  2. 2 revisorer for et år og 1 revisorsuppleant for et år
 9. Evt.

§ 9. Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret. På generalforsamlingen forelægges budget for det efterfølgende regnskabsår, som starter pr. 1.1. (jf. § 8, stk. 5)

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

a. kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

b. skal på skriftlig begæring af mindst 1/5 af medlemmerne indkaldes af bestyrelsen inden 4 uger med mindst 1 uges varsel. Dagsorden bekendtgøres sammen med indkaldelsen.

§ 11. Ændringer af vedtægter

Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en lovlig indkaldt generalforsamling og med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

§ 12. Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan vedtages af en lovlig indkaldt generalforsamling efter følgende regler: Samtidig med indvarslingen tilgår der hvert medlem skriftligt og/eller i VEJLEDEREN og/eller på foreningens hjemmeside en begrundelse for opløsningen samt en stemmeseddel med mulighed for afkrydsning ved JA eller NEJ.

Stemmesedlen sendes til foreningens adresse eller afleveres til generalforsamlingen. Optælling af de afgivne stemmer foretages af generalforsamlingens stemmetællere. Mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal have afgivet deres stemme, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for en opløsning, for at dette kan være en realitet. Hvis der blandt de afgivne stemmer er 2/3 flertal for opløsning af foreningen, men der ikke er afgivet stemmer fra mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer, skal der inden 2 måneder indkaldes til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Den opløsende generalforsamling træffer efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om afvikling af foreningens aktiver/passiver.