Vi har spurgt formand Carla Tønder Jessing, hvad opgaven som formand for Danmarks Vejlederforening egentlig består af. Hun siger:

Vejledning er, ligesom uddannelse, et politisk felt, og det arbejder vi som forening ind i. Derfor er deltagelse i seminarer og konferencer vigtig for at få indsigter til at gå ind i det politiske arbejde.

Det samme gælder for samarbejdet med alle vejledningsaktører, og her er det en meget vigtig formandsopgave at skabe og vedligeholde en stor og betydningsfuld kontaktflade. Kontaktrelationerne skal plejes, og vores samarbejde og aktive deltagelse giver gehør hos aktører og beslutningstagere:

Samarbejde med vejledningsaktører og ministerier

Som eksempler på dette kan nævnes:

 • Undervisningsministeriet: Årlige møder med gensidig orientering og fremsættelse af forslag og ønsker
 • Uddannelsesministeriet: Årlige møder med gensidig orientering og fremsættelse af forslag og ønsker, herunder også møder med Euroguidance
 • Møder med UU Danmark om opfølgning på Tænketanksudspillet og andre fælles interessefelter
 • Møder med Studievalg Danmark med præsentation af deres opbygning og præsentation af vores formål og indsatser
 • Møder med eVejlednings medarbejdere
 • Møder med UUVF (Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening) om fælles interesseområder og samarbejde
 • Møder med Danmarks Evalueringsinstitut i forbindelse med deres undersøgelser af voksenvejledning, herunder interviews op til undersøgelsesstart

Deltagelse i udvalgs- og følgegruppearbejde

Danmarks Vejlederforening er bl.a. repræsenteret i følgende fora:

 • Arbejdsgruppe om køn i uddannelse og vejledning (UVM)
 • Følgegruppe til Ekspertudvalget om Bedre veje til ungdomsuddannelse (UVM)
 • Følgegruppen til Brug for alle unge (UVM)
 • Tænketanken om Vejledning til fremtidens fremtid (regi: UUDK)

Nordisk samarbejde og internationale kontakter

 • Medlemskab af NFSY (Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning)
 • Deltagelse i IAEVG-konferencer og ICCDPP-symposier med udarbejdelse af national handlingsplan

Deltagelse i konferencer

Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltager indimellem i vejledningsfaglige konferencer på vegne af foreningen, men det er særligt formandens opgave at gøre dette regelmæssigt. Deltagelse kan ske enten som oplægsholder eller som menig deltager, men altid med fokus på promovering af foreningen. Som eksempler på relevante konferencer kan nævnes UCC-, UU Danmark-, eVejlednings-, Euroguidance-, Børne- og Kulturchefkonferencer, og mange andre.

Deltagelse i disse konferencer sker for at følge udviklingen i vejledningsforskning, -teori og -praksis og for at bevare blikket for bredden i vejledning. Eksempelvis i efterskolernes vejledning, i den digitale vejledning og i UU’ernes vejledning.

Det sker også for at få indblik i, hvordan vejledning tænkes og organiseres i landene omkring os. Eksempelvis er man i Norge i gang med en ny national strategi for vejledning, og i nogle lande er vejledningen helt privatiseret, hvilket betyder, at vejledningssøgende må betale for vejledning.

Den viden, jeg og bestyrelsen får herigennem, er vigtig for vores arbejde med at påvirke beslutningstagere og ministerier.

Høringsbreve

Danmarks Vejlederforening bliver cirka 30 gange årligt bedt om at afgive høringssvar i forbindelse med fremsættelse af forslag til love og bekendtgørelser, og det er formandens ansvar at skrive disse. Efter et høringssvar er blevet afsendt, bliver det lagt tilgængeligt her på hjemmesiden, så du kan læse dem alle under menupunktet høringssvar.

Henvendelser fra journalister

Det sker indimellem, at journalister kontakter formanden, når de skal skrive en historie, som har med vejledning at gøre. Det kan enten være for baggrundsviden eller for en udtalelse. Som eksempler kan nævnes spørgsmål om unges boligproblemer i forbindelse med studieoptag, vejledning af unge, der har fået afslag på optagelse, og forebyggelse af frafald.

Kommunikation om foreningens arbejde

Formanden skal løbende sikre sig, at foreningens arbejde og kommunikation herom er i tråd med foreningens formål. Som eksempler på denne kommunikationsindsats kan nævnes:

 • Udarbejde nyhedsbreve til medlemmer og andre interesserede, ca. 6 pr. år
 • Skrive lederen Formandens hjørne i medlemsbladet VEJLEDEREN
 • Opslag på foreningens Facebookside
 • Beskrive vejledningsfaglige emner
 • Dokumentere vejledningens historik

Formandsposten byder således på mange forskelligartede opgaver, der alle er væsentlige for at Danmarks Vejlederforening får den gennemslagskraft, som er nødvendig for få vejledningsfagligheden sat højt på den politiske dagsorden.

Carla Tønder Jessing
Formand for Danmarks Vejlederforening